วันแม่แห่งชาติ
v-cop.net
งานบริหารงานทั่วไป
  คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 
งานประชาสัมพันธ์
  ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มรายละเอียดการจัดรายการ 
  วารสารสาละสัมพันธ์ ฉบับที่ ๙ 
งานบุคลากร
  ขอย้ายประจำปีครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ 
  รับสมัครครูผู้ช่วย 
  ขอย้ายประจำปีครั้งที่ ๒ 
  ขอเชิญเลือกตั้งคณะกรรมการคุรุสภา 
  รับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของ สอศ. ปีงบประมาณ 2556 
  คัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี ๒๕๕๕ 
งานการเงิน
  การเรียงใบสำคัญ 
งานพัสดุ
  ขอแสดงความยินดี อ.ณิชยา รัศมี 
  คณะกรรมการประกวดราคา 
งานวิทยบริการและห้องสมุด
  วารสารประจำสัปดาห์ 
  แนะนำวารสารใหม่ 
  หนังสือการตูนใหม่ประจำสัปดาห์ 
  หนังสือเล่มนี้..พี่อยากให้น้องอ่าน 
  สื่อการเรียนการสอน 
  แนะนำหนังสือการ์ตูนใหม่ 
งานวางแผนและงบประมาณ
  แผนปฏิบัิติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
  เชิญชวนศิษย์เก่าบันทึกข้อมูล 
งานทวิภาคี
  ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน รุ่นที่ ๑/๒๕๕๗ 
งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
  แบบฟอร์ม สผ.1 และ สผ.2 
งานปกครอง
  ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาโทษนักเรียน นักศึกษา พ.ศ.๒๕๕๕ 
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
  ประชุมองค์การวิชาชีพฯ ระดับภาค ภาคกลาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
  โครงการเยาวชนคนดีศรีอาชีว (คุณลักษณะที่ ๘) การตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อหน้าที่ 
งานครูที่ปรึกษา
  อบรมครูที่ปรึกษา 
  เชิญประชุมคณะกรรมการ การจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา 
  แจ้งการขาดเรียนนักศึกษาปวช.1 ใหม่ 
  การรายงานผลการเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2555 
  การรายงานผลการเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่1/2555 
  การแจ้งนักศึกษาขาดเรียน(ประจำเดือนตุลาคม) 
  การบันทึกข้อมูลการขาดเรียนของนักศึกษา 
  การแจ้งรายชื่อครูที่ปรึกษาประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๕ 
  การอบรมครูอาชีวศึกษาจังหวัดชัยนาท 
งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
  วิจัยในชั้นเรียน (5 บท) 
งานหลักสูตร
  ประกาศ กำหนดเปิดภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2556 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) 
  ประกาศ กำหนดเปิดภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2556 
งานสื่อการสอน
  แบบฟอร์มการขอใช้ห้องโสตทัศนศึกษา 
งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
  สรุปการปฏิบัติงานอาชีวฯ ปีใหม่56 
  สรุปการปฏิบัติงานอาชีวฯ สงกรานต์56 
  สรุปการปฏิบัติงาน Fix It 4/56 
  สรุปการปฏิบัติงาน Fix It 3/56 
  สรุปการปฏิบัติงาน Fix It 2/56 
  สรุปการปฏิบัติงาน Fix It 1/56 
  คำสัั่งอาชีวร่วมด้วยฯ สงกรานต์ 2556 
  คำสั่งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนศูนย์ 1/2557 
  คำสั่งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนศูนย์ถาวร 
  คำสั่งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนศูนย์ 4/2556  
  คำสั่งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนศูนย์ 3/2556  
  คำสั่งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนศูนย์ 2/2556  
  คำสั่งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนศูนย์ 1/2556  
  โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix It Center)ศูนย์ถาวร 
  คำสั่งโครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลปีใหม่ 2556 
  โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix It Center) 
  คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
  รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปี 2557
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ปี 2557
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3 ปี 2557
  รายงานการประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 1 ปี 2557
  รายงานการประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 2 ปี 2557

=เจ้าหน้าที่=