งานบริหารงานทั่วไป
 ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ    03/07/2558
 
งานการเงิน
 การเรียงใบสำคัญ    12/06/2555
 
งานวางแผนและงบประมาณ
 แผนปฏิบัติราชการ ปี 2559    25/01/2559
 
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
 เชิญชวนศิษย์เก่าบันทึกข้อมูล    05/07/2555
 
งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
 แบบฟอร์ม สผ.1 และ สผ.2    16/05/2555
 
งานปกครอง
 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ดูแลนักเรียน นักศึกษา 2/2559    14/10/2559
 ระเบียบการแต่งกายของนักเรียน นักศึกษา    21/05/2558
 
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ให้ความรู้หน้าเสาธง 2-2559    13/10/2559
  คำสั่งอาชีวะเกมส์ ระดับจังหวัด 2559    08/06/2559
 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่งานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ภาคกลาง ครั้งที่ 7    09/03/2559
 
งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
 ประกาศผลโควตา 2560    23/11/2559
 รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2560    15/02/2559
 ติดต่องานแนะแนวฯ 081-8866352 ครูสมคิด    18/12/2558
 
งานครูที่ปรึกษา
 อบรมครูที่ปรึกษา    09/07/2558
 ขอเชิญครูที่ปรึกษาประชุม    27/04/2558
 
งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
 ปฏิทินการส่งงานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2559    14/10/2559
 วิจัยในชั้นเรียน (5 บท)    11/05/2555
 
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
 คู่มือประกันคุณภาพภายในแผนกวิชา 2558    05/05/2559
 คู่มือประกันคุณภาพภายใน 2558    05/05/2559
 
งานสื่อการสอน
 แบบฟอร์มการขอใช้ห้องโสตทัศนศึกษา    27/08/2555
 
งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
 คำสั่งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนศูนย์ 1/2557    15/05/2557
 
24 พฤษภาคม 3060 1/60 ลงทะเบียนเรียนซ่อม,รีเกรด,เพิ่มเติม เหลือ 182706 วัน
โดย งานทะเบียน
23 พฤษภาคม 3060 1/60 ลงทะเบียนล่าช้าทุกระดับชั้น เหลือ 182705 วัน
โดย งานทะเบียน
22 พฤษภาคม 3060 นักเรียน ปวช.3 และ ปวส.2 รับใบ รบ. จบภาคเรียนฤดูร้อน เหลือ 182704 วัน
โดย งานทะเบียน
15 พฤษภาคม 3060 1/60 ลงทะเบียน ป.ตรี 2 เหลือ 182697 วัน
โดย งานทะเบียน
11 พฤษภาคม 3060 1/60 ลงทะเบียนเรียนซ่อม,รีเกรด,เพิ่มเติิม เหลือ 182693 วัน
โดย งานทะเบียน
09 พฤษภาคม 3060 1/60 ลงทะเบียนปวช.3 เหลือ 182691 วัน
โดย งานทะเบียน
08 พฤษภาคม 3060 1/60 ลงทะเบียนปวส.2 เหลือ 182690 วัน
โดย งานทะเบียน
04 พฤษภาคม 3060 1/60 ลงทะเบียนปวช.2 เหลือ 182686 วัน
โดย งานทะเบียน
29 มีนาคม 3060 นักเรียน ปวช.3 และ ปวส.2 รับใบ รบ. จบพร้อมรุ่นและไม่พร้อมรุ่ เหลือ 182650 วัน
โดย งานทะเบียน
21 มีนาคม 3060 S/59 ลงทะเบียนเรียนซ่อม, รีเกรด ล่าช้า เหลือ 182642 วัน
โดย งานทะเบียน
20 มีนาคม 3060 ประกาศพ้นสภาพทุกระดับชั้น  เหลือ 182641 วัน
โดย งานทะเบียน
14 มีนาคม 3060 S/59 ลงทะเบียนเรียนซ่อม, รีเกรด เหลือ 182635 วัน
โดย งานทะเบียน
07 มีนาคม 3060 S/59 ลงทะเบียนฝึกงาน ปวส. 1 และปวส. 2 ลงเรียนตามแผน ล่าช้า เหลือ 182628 วัน
โดย งานทะเบียน
22 กุมภาพันธ์ 3060 S/59 ลงทะเบียนฝึกงาน ปวส. 1 และปวส. 2 ลงเรียนตามแผน เหลือ 182615 วัน
โดย งานทะเบียน
15 พฤษภาคม 2560 เปิดภาคเรียนที่ 1/2560  เหลือ 76 วัน
โดย งานวางแผนและงบประมาณ
20 เมษายน 2560 ถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษาใหม่ ปวช.1 เหลือ 51 วัน
โดย งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
19 เมษายน 2560 ถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษาใหม่ ปวส.1 เหลือ 50 วัน
โดย งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
29 มีนาคม 2560 พิธีมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2559 เหลือ 29 วัน
โดย งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
01 มีนาคม 2560 รายงานตัวโควตาภายในและโควตาพิเศษ 2560  พรุ่งนี้
โดย งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
10 กุมภาพันธ์ 2560 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 ผ่านมาแล้ว 18 วัน
โดย งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
07 กุมภาพันธ์ 2560 เผยแพร่งานวิจัยในชั้นเรียน  ผ่านมาแล้ว 21 วัน
โดย งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
07 กุมภาพันธ์ 2560 รับนักศึกษาใหม่ 2560  ผ่านมาแล้ว 21 วัน
โดย งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
20 มกราคม 2560 หัวหน้าแผนกวิชาคัดเลือกงานวิจัยในชั้นเรียน ผ่านมาแล้ว 39 วัน
โดย งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
15 มกราคม 2560 ส่งรายงานวิจัยในชั้นเรียนฉบับสมบูรณ์ ผ่านมาแล้ว 44 วัน
โดย งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
  รายงายการประชุมข้าราชการ ครูพิเศษสอนและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
  รายงานการประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งพิเศษ/2559
  รายงานการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
   คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
   รายงานการประชุมครู ครูพิเศษสอนและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 4/2559
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งพิเศษ/2559
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2559
  รายงานการประชุมครู ครูพิเศษสอนและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ครั้งที่ 3/2559
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559
  คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
  รานงานการประชุมข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และครูพิเศษสอน ครั้งที่ 2ปี 2559
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปี 2559
  รานงานการประชุมข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และครูพิเศษสอน ครั้งที่ 1 ปี 2559
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่4 ปี 2558
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 (แก้ไขและเพิ่มเติม)
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558
  คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (แก้ไขและเพิ่มเติม)
  คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3 ปี 2558
  รายงานการประชุมครู ครูพิเศษสอน และบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2558
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่2 ปี 2558
  รายงานการประชุมครู ครูพิเศษสอน และบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2558
  รายงานการประชุมครู ครูพิเศษสอน และบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558
  คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่1 ปี 2558
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2557
  รายงายการประชุมข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2557
  มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการสถานศึกษา ครั้งที่ 6 ปี 2557
  รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 ปี 2557
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5 ปี 2557
  ีรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4 ปี 2557
  รายงานการประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 3 ปี 2557
  รายงานการประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 2 ปี 2557
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 7 ปี 2555
  คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3 ปี 2557
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ปี 2557
  รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
  รายงานการประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 1 ปี 2557
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปี 2557
  รายงานการประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 3/2556
  รายงานการประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 2/2556
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 7 ปี 2556
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6 ปี 2556
  คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 2 ปี 2556
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปี 2556
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5 ปี 2556
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4 ปี 2556
   รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3 ปี 2556
  รายงานการประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 1/2556
  คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1 ปี 2556
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
  รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 ปี 2556
  แผนภูมิบริหาริทยาลัยเทคนิคชัยนาท ปี 2556
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ปี 2556
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปี 2556
   รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 9 ปี 2555
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 8 ปี 2555
  รายงานการประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 5 ปี 2555
  คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปี 2555
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ปี 2555
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๖ ปี ๒๕๕๔
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6 ปี 2555
  รายงานการประชุมหัวหน้างานสำนักงาน
  รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 ปี 2555
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4 ปี 2555
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ปี 2555
  รายงานการประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 4 ปี 2555
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5 ปี 2555
  รายงานการประชุมผู้บริหาร หัวหน้าแผนก หัวหน้างานพัสดุ และผู้เกี่ยวข้อง
  รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 ปี 2555
  รายงานการประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 2/2555
  รายงานการประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 3/2555
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปี 2554
  รายงานการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ครั้งที่ 2 ปี 2554
  รายงานการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ครั้งที่ 1 ปี 2554
  รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ปี 2553
  รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปี 2553
  รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ปี 2552
  รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปี 2552
  คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1/2555
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3 ปี 2555
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ปี 2554
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ปี 2553
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ปี 2552
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา ปี 2554
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา ปี 2553
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา ปี 2552
  แผนภูมิบริหารวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
  รายงานการประชุมผู้บริหาร
  รายงานการประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 1 ปี 2555
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปี 2555
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๑๐ ปี ๒๕๕๔
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๙ ปี 2554
  รายงานการประชุมข้าราชการครูและครูพิเศษสอน ครั้งที่ 3/2554
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 8/2554
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 7 ปี 2554
  รายงานการประชุมข้าราชการครู ครั้งที่ 2 ปี 2554
  คำสั่งมอบหมายหน้าที่ ภาคเรียนที่ 2 ปี 2554
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2554
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4 ปี 2554
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2554
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2554
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 7 ปี 53
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6 ปี 53
  รายงานการประชุมผู้บริหาร
  รายงานการประชุมน้ำท่วม
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาครั้งพิเศษ
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5 ปี 2553
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4 ปี 2553
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา (พิเศษ)
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3 ปี 2553
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6 ปี 2552
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5 ปี 2552
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4 ปี 2552
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3 ปี 2552
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ปี 2552
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปี 2552
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ปี 2553
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปี 2553

=เจ้าหน้าที่=