รายงานตัว
v-cop.net
งานบริหารงานทั่วไป
  มอบหมายหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาชั่วคราว 
งานประชาสัมพันธ์
  ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มรายละเอียดการจัดรายการ 
  วารสารสาละสัมพันธ์ ฉบับที่ ๙ 
งานบุคลากร
  ขอย้ายประจำปีครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ 
  รับสมัครครูผู้ช่วย 
  ขอย้ายประจำปีครั้งที่ ๒ 
  ขอเชิญเลือกตั้งคณะกรรมการคุรุสภา 
  รับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของ สอศ. ปีงบประมาณ 2556 
  คัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี ๒๕๕๕ 
งานการเงิน
  การเรียงใบสำคัญ 
งานพัสดุ
  ขอแสดงความยินดี อ.ณิชยา รัศมี 
  คณะกรรมการประกวดราคา 
งานวิทยบริการและห้องสมุด
  วารสารประจำสัปดาห์ 
  แนะนำวารสารใหม่ 
  หนังสือการตูนใหม่ประจำสัปดาห์ 
  หนังสือเล่มนี้..พี่อยากให้น้องอ่าน 
  สื่อการเรียนการสอน 
  แนะนำหนังสือการ์ตูนใหม่ 
งานวางแผนและงบประมาณ
  แผนปฏิบัิติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
  เชิญชวนศิษย์เก่าบันทึกข้อมูล 
งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
  แบบฟอร์ม สผ.1 และ สผ.2 
งานปกครอง
  ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาโทษนักเรียน นักศึกษา พ.ศ.๒๕๕๕ 
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
  ประชุมองค์การวิชาชีพฯ ระดับภาค ภาคกลาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
  โครงการเยาวชนคนดีศรีอาชีว (คุณลักษณะที่ ๘) การตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อหน้าที่ 
งานครูที่ปรึกษา
  แจ้งการขาดเรียนนักศึกษาปวช.1 ใหม่ 
  การรายงานผลการเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2555 
  การรายงานผลการเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่1/2555 
  การแจ้งนักศึกษาขาดเรียน(ประจำเดือนตุลาคม) 
  การบันทึกข้อมูลการขาดเรียนของนักศึกษา 
  การแจ้งรายชื่อครูที่ปรึกษาประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๕ 
  การอบรมครูอาชีวศึกษาจังหวัดชัยนาท 
งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
  วิจัยในชั้นเรียน (5 บท) 
งานหลักสูตร
  ประกาศ กำหนดเปิดภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2556 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) 
  ประกาศ กำหนดเปิดภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2556 
งานสื่อการสอน
  แบบฟอร์มการขอใช้ห้องโสตทัศนศึกษา 
งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
  โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix It Center)ศูนย์ถาวร 
  คำสั่งโครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลปีใหม่ 2556 
  โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix It Center) 
งานวัดผลและประเมินผล
  ประกาศผลสอบแก้ตัว/แก้มส. 
  ประกาศผลสอบ 
  ส่ง วผ.1-วผ.2 
  ส่ง วผ. 1 
  สอบปลายภาคที่ 2/2556 
27 พฤษภาคม 2557 ลงทะเบียนเรียนซ่อม/รีเกรด 1/2557 ล่าช้า เหลือ 34 วัน
โดย งานทะเบียน
26 พฤษภาคม 2557 ลงทะเบียน 1/2557 ล่าช้าทุกระดับชั้น เหลือ 33 วัน
โดย งานทะเบียน
16 พฤษภาคม 2557 ลงทะเบียนเรียนซ่อม/รีเกรด 1/2557 ทุกระดับชั้น เหลือ 23 วัน
โดย งานทะเบียน
15 พฤษภาคม 2557 ลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2557 ปวส. 2 เหลือ 22 วัน
โดย งานทะเบียน
14 พฤษภาคม 2557 ลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2557 ปวช.2,3 เหลือ 21 วัน
โดย งานทะเบียน
14 พฤษภาคม 2557 นักเรียน นักศึกษาพิมพ์บัตรลงทะเบียนเรียนซ่อม/รีเกรด เหลือ 21 วัน
โดย งานทะเบียน
12 พฤษภาคม 2557 งานผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายใน เหลือ 19 วัน
โดย งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
  รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปี 2556
  คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 2 ปี 2556
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปี 2557
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปี 2556
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ปี 2556
   รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3 ปี 2556
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4 ปี 2556
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5 ปี 2556
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6 ปี 2556
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 7 ปี 2556

=เจ้าหน้าที่=