admission58
admission58
admission58
งานบริหารงานทั่วไป
  คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 
งานประชาสัมพันธ์
  ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มรายละเอียดการจัดรายการ 
  วารสารสาละสัมพันธ์ ฉบับที่ ๙ 
งานบุคลากร
  ขอย้ายประจำปีครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ 
  รับสมัครครูผู้ช่วย 
  ขอย้ายประจำปีครั้งที่ ๒ 
  ขอเชิญเลือกตั้งคณะกรรมการคุรุสภา 
  รับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของ สอศ. ปีงบประมาณ 2556 
  คัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี ๒๕๕๕ 
งานการเงิน
  การเรียงใบสำคัญ 
งานพัสดุ
  ขอแสดงความยินดี อ.ณิชยา รัศมี 
  คณะกรรมการประกวดราคา 
งานวิทยบริการและห้องสมุด
  วารสารประจำสัปดาห์ 
  แนะนำวารสารใหม่ 
  หนังสือการตูนใหม่ประจำสัปดาห์ 
  หนังสือเล่มนี้..พี่อยากให้น้องอ่าน 
  สื่อการเรียนการสอน 
  แนะนำหนังสือการ์ตูนใหม่ 
งานวางแผนและงบประมาณ
  แผนปฏิบัติราชการ ปี 2558 
  กำหนดการเปิด-ปิดภาคเรียนที่ 2/2556  
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
  เชิญชวนศิษย์เก่าบันทึกข้อมูล 
งานทวิภาคี
  ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน รุ่นที่ ๑/๒๕๕๗ 
งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
  แบบฟอร์ม สผ.1 และ สผ.2 
งานปกครอง
  ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาโทษนักเรียน นักศึกษา พ.ศ.๒๕๕๕ 
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
  คำสั่งมอบหมายหน้าที่ครูควบคุมแถว 2-2557 
  คำสั่งมอบหมายหน้าที่ครูให้โอวาทหน้าเสาธง 2-2557 
  ตารางการนั่งสมาธิ 2-2557 
งานครูที่ปรึกษา
  อบรมครูที่ปรึกษา 
  เชิญประชุมคณะกรรมการ การจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา 
  แจ้งการขาดเรียนนักศึกษาปวช.1 ใหม่ 
  การรายงานผลการเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2555 
  การรายงานผลการเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่1/2555 
  การแจ้งนักศึกษาขาดเรียน(ประจำเดือนตุลาคม) 
  การบันทึกข้อมูลการขาดเรียนของนักศึกษา 
  การแจ้งรายชื่อครูที่ปรึกษาประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๕ 
  การอบรมครูอาชีวศึกษาจังหวัดชัยนาท 
งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
  วิจัยในชั้นเรียน (5 บท) 
งานหลักสูตร
  ประกาศ กำหนดเปิดภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2556 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) 
  ประกาศ กำหนดเปิดภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2556 
งานสื่อการสอน
  แบบฟอร์มการขอใช้ห้องโสตทัศนศึกษา 
งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
  สรุปการปฏิบัติงานอาชีวฯ ปีใหม่56 
  สรุปการปฏิบัติงานอาชีวฯ สงกรานต์56 
  สรุปการปฏิบัติงาน Fix It 4/56 
  สรุปการปฏิบัติงาน Fix It 3/56 
  สรุปการปฏิบัติงาน Fix It 2/56 
  สรุปการปฏิบัติงาน Fix It 1/56 
  คำสัั่งอาชีวร่วมด้วยฯ สงกรานต์ 2556 
  คำสั่งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนศูนย์ 1/2557 
  คำสั่งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนศูนย์ถาวร 
  คำสั่งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนศูนย์ 4/2556  
  คำสั่งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนศูนย์ 3/2556  
  คำสั่งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนศูนย์ 2/2556  
  คำสั่งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนศูนย์ 1/2556  
  โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix It Center)ศูนย์ถาวร 
  คำสั่งโครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลปีใหม่ 2556 
  โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix It Center) 
งานวัดผลและประเมินผล
  สอบ V-net ปีการศึกษา 2557  
21 พฤษภาคม 2558 ลงทะเบียน 1/2558 ล่าช้าทุกระดับชั้น เหลือ 49 วัน
โดย งานทะเบียน
08 พฤษภาคม 2558 ลงทะเบียนเรียนซ่อม/รีเกรด 1/2558 ทุกระดับชั้น เหลือ 36 วัน
โดย งานทะเบียน
07 พฤษภาคม 2558 ลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2558 ปวส. 2 เหลือ 35 วัน
โดย งานทะเบียน
04 พฤษภาคม 2558 นักเรียน นักศึกษาพิมพ์บัตรลงทะเบียนเรียนซ่อม/รีเกรด เหลือ 32 วัน
โดย งานทะเบียน
01 พฤษภาคม 2558 ลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2558 ปวช.2,3 เหลือ 29 วัน
โดย งานทะเบียน
  รายงายการประชุมข้าราชการ ครูพิเศษสอนและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่1 ปี 2558
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2557
  รายงายการประชุมข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2557
  มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการสถานศึกษา ครั้งที่ 6 ปี 2557
  รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 ปี 2557
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5 ปี 2557
  ีรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4 ปี 2557
  รายงานการประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 3 ปี 2557
  รายงานการประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 2 ปี 2557
  คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3 ปี 2557
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ปี 2557
  รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
  รายงานการประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 1 ปี 2557
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปี 2557

=เจ้าหน้าที่=