งานบริหารงานทั่วไป
 ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ    03/07/2558
 
งานการเงิน
 การเรียงใบสำคัญ    12/06/2555
 
งานวางแผนและงบประมาณ
 แผนปฏิบัติราชการ ปี 2559    25/01/2559
 ประกาศเปิด - ปิด ภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2558    25/01/2559
 
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
 เชิญชวนศิษย์เก่าบันทึกข้อมูล    05/07/2555
 
งานทวิภาคี
 ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘    29/04/2557
 
งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
 แบบฟอร์ม สผ.1 และ สผ.2    16/05/2555
 
งานปกครอง
 แจ้งการตรวจสภาพนักเรียน นักศึกษาก่อนลงทะเบียนเรียน ภาคเรียที่ 2/2558    25/01/2559
 แจ้งการตรวจสภาพประจำเดือน ปีการศึกษาที่ 2/2558    25/01/2559
 ระเบียบการแต่งกายของนักเรียน นักศึกษา    21/05/2558
 ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาโทษนักเรียน นักศึกษา พ.ศ.๒๕๕๕    11/09/2555
 
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่งานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ภาคกลาง ครั้งที่ 7    09/03/2559
 
งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
 แนะแนวสัญจร    15/02/2559
 ติดต่องานแนะแนวฯ 081-8866352 ครูสมคิด ศ.    18/12/2558
 หนังสือส่งโควตา 2559 เพิ่มเติม    18/12/2558
 หนังสือส่งโควตา 2559    18/12/2558
 
งานครูที่ปรึกษา
 อบรมครูที่ปรึกษา    09/07/2558
 ขอเชิญครูที่ปรึกษาประชุม    27/04/2558
 
งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
 วิจัยในชั้นเรียน (5 บท)    11/05/2555
 
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
 คู่มือประกันคุณภาพภายในแผนกวิชา 2558    05/05/2559
 คู่มือประกันคุณภาพภายใน 2558    05/05/2559
 
งานสื่อการสอน
 แบบฟอร์มการขอใช้ห้องโสตทัศนศึกษา    27/08/2555
 
งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
 คำสั่งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนศูนย์ 1/2557    15/05/2557
 
31 พฤษภาคม 2559 ลงทะเบียนเรียนซ่อมล่าช้า เหลือ 2 วัน
โดย งานทะเบียน
30 พฤษภาคม 2559 ปวช. 2,3 และปวส.2 ลงทะเบียนล่าช้า พรุ่งนี้
โดย งานทะเบียน
11 พฤษภาคม 2559 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปวส ผ่านมาแล้ว 18 วัน
โดย งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
10 พฤษภาคม 2559 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปวช. ผ่านมาแล้ว 19 วัน
โดย งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
04 พฤษภาคม 2559 ปวส. 2 ลงทะเบียน 1/2559 ผ่านมาแล้ว 25 วัน
โดย งานทะเบียน
03 พฤษภาคม 2559 ปวช. 2 และ 3 ลงทะเบียน 1/2559 ผ่านมาแล้ว 26 วัน
โดย งานทะเบียน
02 พฤษภาคม 2559 ลงทะเบียนเรียนซ่อม 1/59 ผ่านมาแล้ว 27 วัน
โดย งานทะเบียน
25 เมษายน 2559 ปรินท์บัตรลงทะเบียนเรียนซ่อม รีเกรด ผ่านมาแล้ว 34 วัน
โดย งานทะเบียน
20 เมษายน 2559 นักศึกษาลาพักและตกค้างทำเรื่องขอกลับเข้าเรียน ผ่านมาแล้ว 39 วัน
โดย งานทะเบียน
30 มีนาคม 2559 พิธีมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2558 ผ่านมาแล้ว 60 วัน
โดย งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
  รายงายการประชุมข้าราชการ ครูพิเศษสอนและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
  รายงานการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559
  คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
  รานงานการประชุมข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และครูพิเศษสอน ครั้งที่ 2ปี 2559
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปี 2559
  รานงานการประชุมข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และครูพิเศษสอน ครั้งที่ 1 ปี 2559
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่4 ปี 2558
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 (แก้ไขและเพิ่มเติม)
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558
  คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (แก้ไขและเพิ่มเติม)
  คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3 ปี 2558
  รายงานการประชุมครู ครูพิเศษสอน และบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2558
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่2 ปี 2558
  รายงานการประชุมครู ครูพิเศษสอน และบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2558
  รายงานการประชุมครู ครูพิเศษสอน และบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558
  คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2557
  รายงายการประชุมข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2557
  มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการสถานศึกษา ครั้งที่ 6 ปี 2557
  รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 ปี 2557
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5 ปี 2557
  ีรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4 ปี 2557
  รายงานการประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 3 ปี 2557
  รายงานการประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 2 ปี 2557
  คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3 ปี 2557
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ปี 2557
  รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
  รายงานการประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 1 ปี 2557
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปี 2557

=เจ้าหน้าที่=