งานบริหารงานทั่วไป
 ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ    03/07/2558
 
งานการเงิน
 การเรียงใบสำคัญ    12/06/2555
 
งานวางแผนและงบประมาณ
 แผนปฏิบัติราชการ ปี 2559    25/01/2559
 
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
 เชิญชวนศิษย์เก่าบันทึกข้อมูล    05/07/2555
 
งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
 แบบฟอร์ม สผ.1 และ สผ.2    16/05/2555
 
งานปกครอง
 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ดูแลนักเรียน นักศึกษา 2/2559    14/10/2559
 ระเบียบการแต่งกายของนักเรียน นักศึกษา    21/05/2558
 
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ให้ความรู้หน้าเสาธง 2-2559    13/10/2559
  คำสั่งอาชีวะเกมส์ ระดับจังหวัด 2559    08/06/2559
 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่งานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ภาคกลาง ครั้งที่ 7    09/03/2559
 
งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
 ประกาศผลโควตา 2560    23/11/2559
 รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2560    15/02/2559
 ติดต่องานแนะแนวฯ 081-8866352 ครูสมคิด    18/12/2558
 
งานครูที่ปรึกษา
 อบรมครูที่ปรึกษา    09/07/2558
 ขอเชิญครูที่ปรึกษาประชุม    27/04/2558
 
งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
 ปฏิทินการส่งงานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2559    14/10/2559
 วิจัยในชั้นเรียน (5 บท)    11/05/2555
 
งานหลักสูตร
 ประกาศ กำหนดเปิดภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2559    10/03/2560
 
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
 คู่มือประกันคุณภาพภายในแผนกวิชา 2558    05/05/2559
 คู่มือประกันคุณภาพภายใน 2558    05/05/2559
 
งานสื่อการสอน
 แบบฟอร์มการขอใช้ห้องโสตทัศนศึกษา    27/08/2555
 
งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
 คำสั่งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนศูนย์ 1/2557    15/05/2557
 
24 พฤษภาคม 2560 1/60 ลงทะเบียนเรียนซ่อม,รีเกรด,เพิ่มเติม ผ่านมาแล้ว 2 วัน
โดย งานทะเบียน
23 พฤษภาคม 2560 1/60 ลงทะเบียนล่าช้าทุกระดับชั้น ผ่านมาแล้ว 3 วัน
โดย งานทะเบียน
22 พฤษภาคม 2560 นักเรียน ปวช.3 และ ปวส.2 รับใบ รบ. จบภาคเรียนฤดูร้อน ผ่านมาแล้ว 4 วัน
โดย งานทะเบียน
15 พฤษภาคม 2560 เปิดภาคเรียนที่ 1/2560  ผ่านมาแล้ว 11 วัน
โดย งานวางแผนและงบประมาณ
15 พฤษภาคม 2560 1/60 ลงทะเบียน ป.ตรี 2 ผ่านมาแล้ว 11 วัน
โดย งานทะเบียน
11 พฤษภาคม 2560 1/60 ลงทะเบียนเรียนซ่อม,รีเกรด,เพิ่มเติิม ผ่านมาแล้ว 15 วัน
โดย งานทะเบียน
09 พฤษภาคม 2560 1/60 ลงทะเบียนปวช.3 ผ่านมาแล้ว 17 วัน
โดย งานทะเบียน
08 พฤษภาคม 2560 1/60 ลงทะเบียนปวส.2 ผ่านมาแล้ว 18 วัน
โดย งานทะเบียน
04 พฤษภาคม 2560 1/60 ลงทะเบียนปวช.2 ผ่านมาแล้ว 22 วัน
โดย งานทะเบียน
29 มีนาคม 2560 นักเรียน ปวช.3 และ ปวส.2 รับใบ รบ. จบพร้อมรุ่นและไม่พร้อมรุ่ ผ่านมาแล้ว 58 วัน
โดย งานทะเบียน
  รายงายการประชุมข้าราชการ ครูพิเศษสอนและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
  รายงานการประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งพิเศษ/2559
  คำสั่งมอบหมายหน้าที่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
  คำสั่งมอบหมายหน้าที่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
  รายงานการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2560
  รายงานการประชุมครู, ครูพิเศษสอนและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2560
   คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
   รายงานการประชุมครู ครูพิเศษสอนและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 4/2559
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งพิเศษ/2559
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2559
  รายงานการประชุมครู ครูพิเศษสอนและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ครั้งที่ 3/2559
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559
  คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
  รานงานการประชุมข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และครูพิเศษสอน ครั้งที่ 2ปี 2559
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปี 2559
  รานงานการประชุมข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และครูพิเศษสอน ครั้งที่ 1 ปี 2559
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่4 ปี 2558
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 (แก้ไขและเพิ่มเติม)
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558
  คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (แก้ไขและเพิ่มเติม)
  คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3 ปี 2558
  รายงานการประชุมครู ครูพิเศษสอน และบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2558
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่2 ปี 2558
  รายงานการประชุมครู ครูพิเศษสอน และบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2558
  รายงานการประชุมครู ครูพิเศษสอน และบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558
  คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่1 ปี 2558
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2557
  รายงายการประชุมข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2557
  มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการสถานศึกษา ครั้งที่ 6 ปี 2557
  รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 ปี 2557
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5 ปี 2557
  ีรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4 ปี 2557
  รายงานการประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 3 ปี 2557
  รายงานการประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 2 ปี 2557
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 7 ปี 2555
  คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3 ปี 2557
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ปี 2557
  รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
  รายงานการประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 1 ปี 2557
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปี 2557
  รายงานการประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 3/2556
  รายงานการประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 2/2556
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 7 ปี 2556
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6 ปี 2556
  คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 2 ปี 2556
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปี 2556
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5 ปี 2556
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4 ปี 2556
   รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3 ปี 2556
  รายงานการประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 1/2556
  คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1 ปี 2556
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
  รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 ปี 2556
  แผนภูมิบริหาริทยาลัยเทคนิคชัยนาท ปี 2556
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ปี 2556
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปี 2556
   รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 9 ปี 2555
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 8 ปี 2555
  รายงานการประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 5 ปี 2555
  คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปี 2555
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ปี 2555
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๖ ปี ๒๕๕๔
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6 ปี 2555
  รายงานการประชุมหัวหน้างานสำนักงาน
  รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 ปี 2555
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4 ปี 2555
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ปี 2555
  รายงานการประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 4 ปี 2555
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5 ปี 2555
  รายงานการประชุมผู้บริหาร หัวหน้าแผนก หัวหน้างานพัสดุ และผู้เกี่ยวข้อง
  รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 ปี 2555
  รายงานการประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 2/2555
  รายงานการประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 3/2555
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปี 2554
  รายงานการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ครั้งที่ 2 ปี 2554
  รายงานการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ครั้งที่ 1 ปี 2554
  รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ปี 2553
  รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปี 2553
  รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ปี 2552
  รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปี 2552
  คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1/2555
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3 ปี 2555
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ปี 2554
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ปี 2553
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ปี 2552
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา ปี 2554
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา ปี 2553
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา ปี 2552
  แผนภูมิบริหารวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
  รายงานการประชุมผู้บริหาร
  รายงานการประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 1 ปี 2555
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปี 2555
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๑๐ ปี ๒๕๕๔
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๙ ปี 2554
  รายงานการประชุมข้าราชการครูและครูพิเศษสอน ครั้งที่ 3/2554
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 8/2554
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 7 ปี 2554
  รายงานการประชุมข้าราชการครู ครั้งที่ 2 ปี 2554
  คำสั่งมอบหมายหน้าที่ ภาคเรียนที่ 2 ปี 2554
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2554
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4 ปี 2554
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2554
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2554
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 7 ปี 53
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6 ปี 53
  รายงานการประชุมผู้บริหาร
  รายงานการประชุมน้ำท่วม
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาครั้งพิเศษ
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5 ปี 2553
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4 ปี 2553
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา (พิเศษ)
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3 ปี 2553
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6 ปี 2552
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5 ปี 2552
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4 ปี 2552
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3 ปี 2552
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ปี 2552
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปี 2552
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ปี 2553
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปี 2553

=เจ้าหน้าที่=