งานบริหารงานทั่วไป
 ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ    03/07/2558
 
งานการเงิน
 การเรียงใบสำคัญ    12/06/2555
 
งานวางแผนและงบประมาณ
 แผนปฏิบัติราชการ ปี 2559    25/01/2559
 ประกาศเปิด - ปิด ภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2558    25/01/2559
 
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
 เชิญชวนศิษย์เก่าบันทึกข้อมูล    05/07/2555
 
งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
 แบบฟอร์ม สผ.1 และ สผ.2    16/05/2555
 
งานปกครอง
 แจ้งการตรวจสภาพนักเรียน นักศึกษาก่อนลงทะเบียนเรียน ภาคเรียที่ 2/2558    25/01/2559
 แจ้งการตรวจสภาพประจำเดือน ปีการศึกษาที่ 2/2558    25/01/2559
 ระเบียบการแต่งกายของนักเรียน นักศึกษา    21/05/2558
 ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาโทษนักเรียน นักศึกษา พ.ศ.๒๕๕๕    11/09/2555
 
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
  คำสั่งอาชีวะเกมส์ ระดับจังหวัด 2559    08/06/2559
 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่งานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ภาคกลาง ครั้งที่ 7    09/03/2559
 
งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
 แนะแนวสัญจร    15/02/2559
 ติดต่องานแนะแนวฯ 081-8866352 ครูสมคิด ศ.    18/12/2558
 หนังสือส่งโควตา 2559 เพิ่มเติม    18/12/2558
 หนังสือส่งโควตา 2559    18/12/2558
 
งานครูที่ปรึกษา
 อบรมครูที่ปรึกษา    09/07/2558
 ขอเชิญครูที่ปรึกษาประชุม    27/04/2558
 
งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
 วิจัยในชั้นเรียน (5 บท)    11/05/2555
 
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
 คู่มือประกันคุณภาพภายในแผนกวิชา 2558    05/05/2559
 คู่มือประกันคุณภาพภายใน 2558    05/05/2559
 
งานสื่อการสอน
 แบบฟอร์มการขอใช้ห้องโสตทัศนศึกษา    27/08/2555
 
งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
 คำสั่งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนศูนย์ 1/2557    15/05/2557
 
31 ตุลาคม 2559 นักเรียน นักศึกษาจบภาคเรียนที่ 1/2559 รับใบ รบ. เหลือ 30 วัน
โดย งานทะเบียน
27 ตุลาคม 2559 ลงทะเบียนล่าช้าเรียนซ่อม/รีเกรด/เพิ่มเติมนักเรียน นักศึกษาตก เหลือ 26 วัน
โดย งานทะเบียน
26 ตุลาคม 2559 ลงทะเบียนล่าช้านักเรียน นักศึกษาปกติ เหลือ 25 วัน
โดย งานทะเบียน
10 ตุลาคม 2559 เปิดภาคเรียนที่ 2/2559 เหลือ 9 วัน
โดย งานทะเบียน
10 ตุลาคม 2559 การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานภาคเรียนที่ 2/2559 เหลือ 9 วัน
โดย งานทวิภาคี
07 ตุลาคม 2559 ลงทะเบียนเรียนซ่อม/รีเกรด/เพิ่มเติม นักเรียน นักศึกษาตกค้าง เหลือ 6 วัน
โดย งานทะเบียน
06 ตุลาคม 2559 ลงทะเบียน ปวส. 1 ทุกแผนกวิชาและ ปวส.2 เชื่อม,อิเล็กฯ, เทคโนโ เหลือ 5 วัน
โดย งานทะเบียน
05 ตุลาคม 2559 ลงทะเบียน ปวช.1 ทุกแผนกวิชา เหลือ 4 วัน
โดย งานทะเบียน
04 ตุลาคม 2559 ลงทะเบียน ปวช.2 ทุกแผนกวิชา และปวส.2 กลฯ เทคนิคอุตฯ,คอมพิวเต เหลือ 3 วัน
โดย งานทะเบียน
03 ตุลาคม 2559 ลงทะเบียน ปวช.3 และปวส. 2 ไฟฟ้า,ยนต์,ก่อสร้าง,การจัดการฯ เหลือ 2 วัน
โดย งานทะเบียน
  รายงายการประชุมข้าราชการ ครูพิเศษสอนและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
  รายงานการประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งพิเศษ/2559
  รายงานการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
   รายงานการประชุมครู ครูพิเศษสอนและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 4/2559
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งพิเศษ/2559
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2559
  รายงานการประชุมครู ครูพิเศษสอนและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ครั้งที่ 3/2559
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559
  คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
  รานงานการประชุมข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และครูพิเศษสอน ครั้งที่ 2ปี 2559
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปี 2559
  รานงานการประชุมข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และครูพิเศษสอน ครั้งที่ 1 ปี 2559
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่4 ปี 2558
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 (แก้ไขและเพิ่มเติม)
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558
  คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (แก้ไขและเพิ่มเติม)
  คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3 ปี 2558
  รายงานการประชุมครู ครูพิเศษสอน และบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2558
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่2 ปี 2558
  รายงานการประชุมครู ครูพิเศษสอน และบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2558
  รายงานการประชุมครู ครูพิเศษสอน และบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558
  คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่1 ปี 2558
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2557
  รายงายการประชุมข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2557
  มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการสถานศึกษา ครั้งที่ 6 ปี 2557
  รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 ปี 2557
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5 ปี 2557
  ีรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4 ปี 2557
  รายงานการประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 3 ปี 2557
  รายงานการประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 2 ปี 2557
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 7 ปี 2555
  คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3 ปี 2557
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ปี 2557
  รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
  รายงานการประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 1 ปี 2557
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปี 2557
  รายงานการประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 3/2556
  รายงานการประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 2/2556
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 7 ปี 2556
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6 ปี 2556
  คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 2 ปี 2556
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปี 2556
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5 ปี 2556
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4 ปี 2556
   รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3 ปี 2556
  รายงานการประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 1/2556
  คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1 ปี 2556
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
  รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 ปี 2556
  แผนภูมิบริหาริทยาลัยเทคนิคชัยนาท ปี 2556
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ปี 2556
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปี 2556
   รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 9 ปี 2555
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 8 ปี 2555
  รายงานการประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 5 ปี 2555
  คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปี 2555
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ปี 2555
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๖ ปี ๒๕๕๔
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6 ปี 2555
  รายงานการประชุมหัวหน้างานสำนักงาน
  รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 ปี 2555
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4 ปี 2555
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ปี 2555
  รายงานการประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 4 ปี 2555
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5 ปี 2555
  รายงานการประชุมผู้บริหาร หัวหน้าแผนก หัวหน้างานพัสดุ และผู้เกี่ยวข้อง
  รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 ปี 2555
  รายงานการประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 2/2555
  รายงานการประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 3/2555
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปี 2554
  รายงานการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ครั้งที่ 2 ปี 2554
  รายงานการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ครั้งที่ 1 ปี 2554
  รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ปี 2553
  รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปี 2553
  รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ปี 2552
  รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปี 2552
  คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1/2555
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3 ปี 2555
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ปี 2554
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ปี 2553
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ปี 2552
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา ปี 2554
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา ปี 2553
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา ปี 2552
  แผนภูมิบริหารวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
  รายงานการประชุมผู้บริหาร
  รายงานการประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 1 ปี 2555
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปี 2555
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๑๐ ปี ๒๕๕๔
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๙ ปี 2554
  รายงานการประชุมข้าราชการครูและครูพิเศษสอน ครั้งที่ 3/2554
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 8/2554
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 7 ปี 2554
  รายงานการประชุมข้าราชการครู ครั้งที่ 2 ปี 2554
  คำสั่งมอบหมายหน้าที่ ภาคเรียนที่ 2 ปี 2554
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2554
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4 ปี 2554
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2554
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2554
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 7 ปี 53
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6 ปี 53
  รายงานการประชุมผู้บริหาร
  รายงานการประชุมน้ำท่วม
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาครั้งพิเศษ
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5 ปี 2553
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4 ปี 2553
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา (พิเศษ)
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3 ปี 2553
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6 ปี 2552
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5 ปี 2552
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4 ปี 2552
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3 ปี 2552
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ปี 2552
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปี 2552
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ปี 2553
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปี 2553

=เจ้าหน้าที่=