ข่าวและกิจกรรม

งานบริหารงานทั่วไป
 ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ    03/07/2558
 
งานการเงิน
 การเรียงใบสำคัญ    12/06/2555
 
งานวางแผนและงบประมาณ
 แผนปฏิบัติราชการ ปี 2559    25/01/2559
 ประกาศเปิด - ปิด ภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2558    25/01/2559
 
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
 เชิญชวนศิษย์เก่าบันทึกข้อมูล    05/07/2555
 
งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
 แบบฟอร์ม สผ.1 และ สผ.2    16/05/2555
 
งานปกครอง
 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ดูแลนักเรียน นักศึกษา 2/2559    14/10/2559
 ระเบียบการแต่งกายของนักเรียน นักศึกษา    21/05/2558
 
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ให้ความรู้หน้าเสาธง 2-2559    13/10/2559
  คำสั่งอาชีวะเกมส์ ระดับจังหวัด 2559    08/06/2559
 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่งานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ภาคกลาง ครั้งที่ 7    09/03/2559
 
งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
 แนะแนวสัญจร    15/02/2559
 ติดต่องานแนะแนวฯ 081-8866352 ครูสมคิด ศ.    18/12/2558
 หนังสือส่งโควตา 2559 เพิ่มเติม    18/12/2558
 หนังสือส่งโควตา 2559    18/12/2558
 
งานครูที่ปรึกษา
 อบรมครูที่ปรึกษา    09/07/2558
 ขอเชิญครูที่ปรึกษาประชุม    27/04/2558
 
งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
 ปฏิทินการส่งงานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2559    14/10/2559
 วิจัยในชั้นเรียน (5 บท)    11/05/2555
 
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
 คู่มือประกันคุณภาพภายในแผนกวิชา 2558    05/05/2559
 คู่มือประกันคุณภาพภายใน 2558    05/05/2559
 
งานสื่อการสอน
 แบบฟอร์มการขอใช้ห้องโสตทัศนศึกษา    27/08/2555
 
งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
 คำสั่งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนศูนย์ 1/2557    15/05/2557
 
07 กุมภาพันธ์ 2560 เผยแพร่งานวิจัยในชั้นเรียน  เหลือ 108 วัน
โดย งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
20 มกราคม 2560 หัวหน้าแผนกวิชาคัดเลือกงานวิจัยในชั้นเรียน เหลือ 90 วัน
โดย งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
15 มกราคม 2560 ส่งรายงานวิจัยในชั้นเรียนฉบับสมบูรณ์ เหลือ 85 วัน
โดย งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
31 ตุลาคม 2559 นักเรียน นักศึกษาจบภาคเรียนที่ 1/2559 รับใบ รบ. เหลือ 9 วัน
โดย งานทะเบียน
27 ตุลาคม 2559 ลงทะเบียนล่าช้าเรียนซ่อม/รีเกรด/เพิ่มเติมนักเรียน นักศึกษาตก เหลือ 5 วัน
โดย งานทะเบียน
26 ตุลาคม 2559 ลงทะเบียนล่าช้านักเรียน นักศึกษาปกติ เหลือ 4 วัน
โดย งานทะเบียน
10 ตุลาคม 2559 เปิดภาคเรียนที่ 2/2559 ผ่านมาแล้ว 12 วัน
โดย งานทะเบียน
10 ตุลาคม 2559 การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานภาคเรียนที่ 2/2559 ผ่านมาแล้ว 12 วัน
โดย งานทวิภาคี
07 ตุลาคม 2559 ลงทะเบียนเรียนซ่อม/รีเกรด/เพิ่มเติม นักเรียน นักศึกษาตกค้าง ผ่านมาแล้ว 15 วัน
โดย งานทะเบียน
06 ตุลาคม 2559 ลงทะเบียน ปวส. 1 ทุกแผนกวิชาและ ปวส.2 เชื่อม,อิเล็กฯ, เทคโนโ ผ่านมาแล้ว 16 วัน
โดย งานทะเบียน
05 ตุลาคม 2559 ลงทะเบียน ปวช.1 ทุกแผนกวิชา ผ่านมาแล้ว 17 วัน
โดย งานทะเบียน
04 ตุลาคม 2559 ลงทะเบียน ปวช.2 ทุกแผนกวิชา และปวส.2 กลฯ เทคนิคอุตฯ,คอมพิวเต ผ่านมาแล้ว 18 วัน
โดย งานทะเบียน
03 ตุลาคม 2559 ลงทะเบียน ปวช.3 และปวส. 2 ไฟฟ้า,ยนต์,ก่อสร้าง,การจัดการฯ ผ่านมาแล้ว 19 วัน
โดย งานทะเบียน
  รายงายการประชุมข้าราชการ ครูพิเศษสอนและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
  รายงานการประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งพิเศษ/2559
  รายงานการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
   คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
   รายงานการประชุมครู ครูพิเศษสอนและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 4/2559
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งพิเศษ/2559
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2559
  รายงานการประชุมครู ครูพิเศษสอนและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ครั้งที่ 3/2559
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559
  คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
  รานงานการประชุมข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และครูพิเศษสอน ครั้งที่ 2ปี 2559
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปี 2559
  รานงานการประชุมข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และครูพิเศษสอน ครั้งที่ 1 ปี 2559
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่4 ปี 2558
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 (แก้ไขและเพิ่มเติม)
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558
  คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (แก้ไขและเพิ่มเติม)
  คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3 ปี 2558
  รายงานการประชุมครู ครูพิเศษสอน และบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2558
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่2 ปี 2558
  รายงานการประชุมครู ครูพิเศษสอน และบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2558
  รายงานการประชุมครู ครูพิเศษสอน และบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558
  คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่1 ปี 2558
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2557
  รายงายการประชุมข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2557
  มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการสถานศึกษา ครั้งที่ 6 ปี 2557
  รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 ปี 2557
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5 ปี 2557
  ีรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4 ปี 2557
  รายงานการประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 3 ปี 2557
  รายงานการประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 2 ปี 2557
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 7 ปี 2555
  คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3 ปี 2557
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ปี 2557
  รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
  รายงานการประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 1 ปี 2557
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปี 2557
  รายงานการประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 3/2556
  รายงานการประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 2/2556
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 7 ปี 2556
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6 ปี 2556
  คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 2 ปี 2556
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปี 2556
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5 ปี 2556
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4 ปี 2556
   รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3 ปี 2556
  รายงานการประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 1/2556
  คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1 ปี 2556
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
  รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 ปี 2556
  แผนภูมิบริหาริทยาลัยเทคนิคชัยนาท ปี 2556
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ปี 2556
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปี 2556
   รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 9 ปี 2555
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 8 ปี 2555
  รายงานการประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 5 ปี 2555
  คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปี 2555
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ปี 2555
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๖ ปี ๒๕๕๔
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6 ปี 2555
  รายงานการประชุมหัวหน้างานสำนักงาน
  รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 ปี 2555
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4 ปี 2555
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ปี 2555
  รายงานการประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 4 ปี 2555
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5 ปี 2555
  รายงานการประชุมผู้บริหาร หัวหน้าแผนก หัวหน้างานพัสดุ และผู้เกี่ยวข้อง
  รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 ปี 2555
  รายงานการประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 2/2555
  รายงานการประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 3/2555
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปี 2554
  รายงานการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ครั้งที่ 2 ปี 2554
  รายงานการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ครั้งที่ 1 ปี 2554
  รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ปี 2553
  รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปี 2553
  รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ปี 2552
  รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปี 2552
  คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1/2555
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3 ปี 2555
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ปี 2554
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ปี 2553
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ปี 2552
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา ปี 2554
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา ปี 2553
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา ปี 2552
  แผนภูมิบริหารวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
  รายงานการประชุมผู้บริหาร
  รายงานการประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 1 ปี 2555
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปี 2555
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๑๐ ปี ๒๕๕๔
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๙ ปี 2554
  รายงานการประชุมข้าราชการครูและครูพิเศษสอน ครั้งที่ 3/2554
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 8/2554
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 7 ปี 2554
  รายงานการประชุมข้าราชการครู ครั้งที่ 2 ปี 2554
  คำสั่งมอบหมายหน้าที่ ภาคเรียนที่ 2 ปี 2554
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2554
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4 ปี 2554
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2554
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2554
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 7 ปี 53
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6 ปี 53
  รายงานการประชุมผู้บริหาร
  รายงานการประชุมน้ำท่วม
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาครั้งพิเศษ
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5 ปี 2553
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4 ปี 2553
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา (พิเศษ)
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3 ปี 2553
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6 ปี 2552
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5 ปี 2552
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4 ปี 2552
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3 ปี 2552
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ปี 2552
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปี 2552
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ปี 2553
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปี 2553

=เจ้าหน้าที่=