1
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา อาหารและโภชนาการ สคอ.1/1ม.6     รหัสกลุ่ม 62340411     ชื่อครูที่ปรึกษา  นางสาวปนัดดา ลำกูล    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6234041001    นางสาวจิราภรณ์  รุ่งเรือง                                           
  2     6234041002    นางสาวบุณยานุช  บุญกมุติ                                           
  3     6234041003    นางสาวนันทิพร  พรมมี                                           
  4     6234041004    นางสาววิชญาพร  เพ็งสอน                                           
  5     6234041005    นางสาวนภาวรรณ  บุณยานันต์                                           
  6     6234041006    นางสาวสโรชา  โพธิ์ชัย                                           
  7     6234041007    นางสาวพรณัฐชา  หนักแน่น                                           
  8     6234041008    นายรัชพล  คงเกิด                                           
  9     6234041009    นางสาวชุติมา  โพธิ์ศรี                                           
  10     6234041010    นายศุภกฤต  สีสังข์                                           
  11     6234041011    นายสุรเดช  ตุ้มหอม                                           
  12     6234041012    นางสาวนิธิพร  เร่งทอง                                           
  13     6234041013    นางสาวปภาดา  จันทร์กระจ่าง                                           
  14     6234041014    นายปัญจพล  มนูญผล                                           
  15     6234041015    นางสาวอารีรัตน์  เสือน้อย                                           
  16     6234041016    นางสาวอารีญา  งามผิวเหลือง                                           
  17     6234041017    นางสาวภรภัทร์  ภูมิอินทร์                                           
  18     6234041018    นางสาวอำพัน  พิศมัย                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน