1
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา การจัดการทั่วไป สบจ.1/1ม.6     รหัสกลุ่ม 62321511     ชื่อครูที่ปรึกษา  นางสุนีย์ สืบสำราญ    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6232151001    นางสาวรมณียา  เผื่อนทิม                                           
  2     6232151002    นางสาวณัชชา  สมคิด                                           
  3     6232151003    นางสาวชลลดา  แจ้งท้วม                                           
  4     6232151004    นางสาววิลาวัณย์  เงินเจริญ                                           
  5     6232151005    นางสาวฤทัยรัตน์  มณีฤทธิ์                                           
  6     6232151006    นายภานุพงค์  กลิ่นทอง                                           
  7     6232151007    นางสาวกนกวรรณ  กลิ่นเทียน                                           
  8     6232151008    นางสาวสญามล  สมัครการ                                           
  9     6232151009    นางสาวแพรวดาว  ปานพรม                                           
  10     6232151010    นางสาวจิรินทร์  ยอดจันทร์                                           
  11     6232151011    นางสาวชเนตรตรี  พรมสมบัติ                                           
  12     6232151012    นางสาวอิศริยา  ทับทิมทอง                                           
  13     6232151013    นางสาวรวิวรรณ  คล้ายบุตร                                           
  14     6232151014    นางสาวณัชชา  คุ่ยจาด                                           
  15     6232151015    นางสาววันทนีย์  ทองขวัญ                                           
  16     6232151017    นางสาววันทนีย์  บุญสม                                           
  17     6232151018    นางสาวกาญจนา  แก้วเกตุ                                           
  18     6232151019    นางสาวทัศนีย์  งอกนาวัง                                           
  19     6232151020    นายพิพัฒน์  อินสุข                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน