1
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สบค.1/3ม.6     รหัสกลุ่ม 62320411     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายสมบูรณ์ เหมหงษา    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6232041001    นางสาวรัตนาวดี  ยิ้มห้อย                                           
  2     6232041002    นางสาวพุธิตา  วัดเขียว                                           
  3     6232041003    นายปัญญา  ทองมัน                                           
  4     6232041004    นางสาวนันฑกรานต์  หมายมั่น                                           
  5     6232041005    นายปฏิภาณ  เสาธง                                           
  6     6232041006    นายคณวัฒน์  วัชโรทยาน                                           
  7     6232041007    นางสาวสิริยากร  สังข์ทอง                                           
  8     6232041008    นายศุภโชค  กันแคล้ว                                           
  9     6232041009    นางสาวปิ่นมณี  โตวิจารณ์                                           
  10     6232041010    นายมารุตพงศ์  ชัยพฤกษ์                                           
  11     6232041011    นางสาวลภัสรดา  ขวัญเพ็ง                                           
  12     6232041012    นายจิรวัฒน์  เส็งขำ                                           
  13     6232041013    นางสาวณวรรณ  เชี่ยวสุวรรณ                                           
  14     6232041014    นายณัฐพลธ์  พฤกษมาศ                                           
  15     6232041015    นางสาวสโรชา  ภูแม่น้ำ                                           
  16     6232041016    นางสาวรักษิณา  รัดทุง                                           
  17     6232041017    นางสาววิไลวรรณ  ใจแสน                                           
  18     6232041018    นางสาววราพร  รอดสม                                           
  19     6232041019    นางสาวมณีวรรณ  พรามณี                                           
  20     6232041020    นางสาววันชรี  เพชรวงษ์                                           
  21     6232041021    นายภาณุพงศ์  เกียรติชูศักดิ์                                           
  22     6232041022    นายปณิภาณ  ยิ้มสละ                                           
  23     6232041023    นายณัทสพล  พันธุ์สมบูรณ์                                           
  24     6232041024    นางสาวกชณัช  ขำทับ                                           
  25     6232041025    นางสาวศิริลักษณ์  ทับโพธิ์                                           
  26     6232041026    นางสาวศุภสุดา  ไทยโอสถ                                           
  27     6232041027    นางสาวสุพรรษา  วรรณลพ                                           
  28     6232041028    นางสาวบุษกร  อินทร์ทอง                                           
  29     6232041029    นางสาวนันทวรรณ  เขียวภักดี                                           
  30     6232041030    นางสาวพนิดา  มีจินดาวงษ์                                           
  31     6232041031    นางสาวรัตติกาล  ปานเก่า                                           
  32     6232041032    นายธวัฒชัย  คุ้มเดช                                           
  33     6232041033    นางสาวกัญทิมา  บุญศิลป์                                           
  34     6232041034    นางสาวพัชรนันท์  ธีรธนาทรัพย์                                           
  35     6232041035    นายกิตติ  คุ่ยหอม                                           
  36     6232041036    นางสาวกนิษฐา  ด้วงไทย                                           
  37     6232041037    นางสาวปิยาพัชร  รองทิม                                           
  38     6232041038    นายวัชรพงศ์  ฉุนเทศ                                           
  39     6232041039    นางสาวทัศวรรณ  บัวศรี                                           
  40     6232041040    นางสาววิภัสราพร  อ่วมเสน                                           
  41     6232041041    นางสาวอรวรรณ  กล่องเนียม                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน