1
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สบค.1/1     รหัสกลุ่ม 62320401     ชื่อครูที่ปรึกษา  นางวราภรณ์ ชูควร    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6232040002    นางสาวสิราวรรณ  คงกะพันธุ์                                           
  2     6232040003    นางสาวสิรีธร  เดชคุ้ม                                           
  3     6232040004    นางสาวกนกวรรณ  จันมาก                                           
  4     6232040005    นางสาววนันทกานต์  บุตรนนท์                                           
  5     6232040006    นางสาวณัฎฐา  หนูเมือง                                           
  6     6232040007    นางสาวปัญจพร  มะโนรัตน์                                           
  7     6232040008    นางสาวดวงกมล  อุดเลิศ                                           
  8     6232040009    นางสาวภาพิมล  จรรยา                                           
  9     6232040010    นางสาวสุธัญญา  หลำพึ่ง                                           
  10     6232040011    นายจักรกฦษฏ์  นวลละออ                                           
  11     6232040012    นางสาวพรชนก  สายทอง                                           
  12     6232040013    นายกิตติพงศ์  สุขเงิน                                           
  13     6232040014    นางสาวจิราวรรณ  ยอดดำเนิน                                           
  14     6232040015    นางสาวมณีวรรณ  กวางประเสริฐ                                           
  15     6232040016    นายจีรกร  เอี่ยมละออ                                           
  16     6232040017    นายณัฐพล  มูลประหัส                                           
  17     6232040018    นางสาวนวรัตน์  อิทธิฤทธิพันธ์                                           
  18     6232040019    นางสาวสโรชา  จุ้ยแก้ว                                           
  19     6232040020    นายศิรสิทธิ์  จันเขียว                                           
  20     6232040021    นางสาวกัลย์สุดา  สุขคล้าย                                           
  21     6232040022    นางสาวกัลย์สุดา  ทองลอย                                           
  22     6232040023    นางสาวบุญตา  พูลทอง                                           
  23     6232040024    นายณัชพล  การบุญ                                           
  24     6232040025    นางสาวธัญพิชชา  สุหงษา                                           
  25     6232040026    นางสาวบงกช  ศรีราชา                                           
  26     6232040027    นางสาวศิริรัตน์  ประโลมลำ                                           
  27     6232040028    นางสาวพิชยา  จันทร์สิงห์                                           
  28     6232040029    นายชนวิทย์  หนหวน                                           
  29     6232040030    นางสาวลลิตา  ป้องขันธ์                                           
  30     6232040031    นางสาวนุชศิลา  พึ่งรูป                                           
  31     6232040032    นางสาวรสิกา  ผลมี                                           
  32     6232040061    นายปฏิภาณ  เสาธง                                           
  33     6232040062    นายคณวัฒน์  วัชโรทยาน                                           
  34     6232040063    นางสาวสิริยากร  สังข์ทอง                                           
  35     6232040064    นายศุภโชค  กันแคล้ว                                           
  36     6232040065    นายมารุตพงศ์  ชัยพฤกษ์                                           
  37     6232040066    นางสาวรักษิณา  รัดทุง                                           
  38     6232040067    นางสาววิไลวรรณ  ใจแสน                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน