1
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  2/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา การตลาด สบต.2/2ม.6     รหัสกลุ่ม 62320211     ชื่อครูที่ปรึกษา  นางสาวมัทนา ฉัตรอนันต์    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6232021001     นางสาวปานตะวัน  อิตถา                                           
  2     6232021002     นางสาวอัญรินทร์  สุกุลวัฒนพัฒน์                                           
  3     6232021003     นางสาววรรณวิภา  ขันมัง                                           
  4     6232021004     นางสาวศตรัศมี  สังฆยุทธิ์                                           
  5     6232021005     นางสาวสุธิตา  ศรีจันโท                                           
  6     6232021006     นางสาวตรีนุช  มูสิกะ                                           
  7     6232021007     นางสาวศรีวรรณ  ปิ่นเทศ                                           
  8     6232021008     นางสาวอมรรัตน์  นาคะ                                           
  9     6232021009     นางสาวปัญญาพร  ทองจันทร์                                           
  10     6232021010     นางสาวเสาวภักดิ์  สิงห์เรือง                                           
  11     6232021012     นางสาวดวงกมล  ชื่นนิ่ม                                           
  12     6232021013     นางสาวนวภัทร  เนาวนิตย์                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน