1
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สอค.1/2ม.     รหัสกลุ่ม 62312812     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายประเสริฐศักดิ์ ศิริภาพ (ใหม่)    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6231281021    นางสาววรรณิภาภรณ์  สกุลงาม                                           
  2     6231281022    นายปรมินทร์  ทรัพย์เพียรทอง                                           
  3     6231281023    นายพชร  เกื้อสกุล                                           
  4     6231281024    นายอัศวพล  รัตนภักดี                                           
  5     6231281025    นางสาวกาญจนา  อิ่มอ่อน                                           
  6     6231281026    นายวิจิตรศิลป์  อุดมสินวรกุล                                           
  7     6231281027    นายจิรวัฒน์  วัดเขียว                                           
  8     6231281028    นายจิณณวัตร  โนรี                                           
  9     6231281029    นางสาวฌัชชานันท์  คำอุดมรัตน์                                           
  10     6231281030    นางสาวปุณย์สิรี  เลื่อนลอย                                           
  11     6231281031    นางสาวสายสุนีย์  บางรับแลง                                           
  12     6231281032    นายรุ่งโรจน์  ศรีภา                                           
  13     6231281033    นายสุวิจักขณ์  สุขเกษม                                           
  14     6231281034    นายศุภณัฐ  เกิดโภคา                                           
  15     6231281035    นางสาวอรณิชา  เงินแจ่ม                                           
  16     6231281036    นายชนพัฒน์  ภู่ยอดยิ่ง                                           
  17     6231281037    นายภควัต  ทองสุก                                           
  18     6231281038    นายสรายุฑ  ประจงการ                                           
  19     6231281039    นางสาวธนธรณ์  อาจจิตร์                                           
  20     6231281040    นายภูฤทธิ์  ไทยยิ้ม                                           
  21     6231281041    นางสาวสิตานันท์  พรมยา                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน