1
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  2/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สอค.1/1ม.     รหัสกลุ่ม 62312811     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายประเสริฐศักดิ์ ศิริภาพ (ใหม่)    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6231281001     นายมนตรี  จิ๋วเจริญ                                           
  2     6231281002     นายคามิน  จ่าพล                                           
  3     6231281004     นายพงศธร  ขันตี                                           
  4     6231281007     นายนิติพงษ์  โฉมฉาย                                           
  5     6231281008     นางสาวบุญรัตน์  โพลา                                           
  6     6231281009     นางสาวอินทิรา  พิกุลขาว                                           
  7     6231281010     นางสาวสตรีรัตน์  เกตุชัย                                           
  8     6231281011     นางสาวปทิตตา  พันธ์ทวี                                           
  9     6231281012     นายณัฐภูมิ  นาทสวรรค์                                           
  10     6231281013     นายศุภณัฐ  เกิดโภคา                                           
  11     6231281014     นางสาวสิตานันท์  พรมยา                                           
  12     6231281015     นายภูฤทธิ์  ไทยยิ้ม                                           
  13     6231281016     นางสาวธนธรณ์  อาจจิตร์                                           
  14     6231281018     นายภควัต  ทองสุก                                           
  15     6231281019     นายชนพัฒน์  ภู่ยอดยิ่ง                                           
  16     6231281020     นางสาวอรณิชา  เงินแจ่ม                                           
  17     6231281032     นายรุ่งโรจน์  ศรีภา                                           
  18     6231281033     นายสุวิจักขณ์  สุขเกษม                                           
  19     6231281034     นางสาววัลย์ลดา  วณิชย์วโรดมภ์                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน