1
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  2/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา เทคนิคอุตสาหกรรม สอท.2/4ม.6     รหัสกลุ่ม 62311114     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายสถาพร แท่นกระโทก    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6231111064     นายไกรสิทธิ์  เสืออินทร์                                           
  2     6231111065     นางสาวฐิตารีย์  เม่นทองคำ                                           
  3     6231111068     นายสัญชัย  คำใจ                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน