1
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา เทคนิคอุตสาหกรรม สอท.1/1ม.6     รหัสกลุ่ม 62311111     ชื่อครูที่ปรึกษา  ว่าที่ร้อยตรี ภานุพงษ์ จันทรเชี่ยน    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6231111001    นายณัชพล  ชูจำปา                                           
  2     6231111002    นางสาวนภัสสร  อ่วมต่าย                                           
  3     6231111003    นางสาวกัลยาลักษณ์  ทองพูล                                           
  4     6231111004    นางสาวเบญจา  คุ้ยไข่                                           
  5     6231111005    นางสาวกุลธิดา  ปั้นดี                                           
  6     6231111006    นางสาวณัฐนันท์  มะโนมูล                                           
  7     6231111007    นางสาวรสา  ใจแสน                                           
  8     6231111009    นายเกษมศักดิ์  วาดอินทร์                                           
  9     6231111010    นายชยพล  หยวกเเก้ว                                           
  10     6231111011    นายชยพล  หนูประเสริฐ                                           
  11     6231111012    นายนนทการณ์  รุ่งเรืองฤทธิ์                                           
  12     6231111014    นายจิระพงศ์  วัดเขียว                                           
  13     6231111016    นางสาวมุติญาพร  แดงโรจน์                                           
  14     6231111019    นายเดชพงศ์  ธรรมโหร                                           
  15     6231111020    นายธนากร  ด้วงดวง                                           
  16     6231111081    นายณัชพล  จั่นหนู                                           
  17     6231111083    นางสาวสุธิดา  ผู้ภักดี                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน