1
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  2/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา ช่างก่อสร้าง สอก.1/2ม.6     รหัสกลุ่ม 62310611     ชื่อครูที่ปรึกษา  นางสายฝน ทองอ่อน    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6231061001     นางสาวรติรัตน์  พ่วงใจ                                           
  2     6231061002     นายภัทราวุธ  กันจาด                                           
  3     6231061003     นางสาวช่อชมภู  ขำแก้ว                                           
  4     6231061004     นางสาวกชวรรณ  แดงศรี                                           
  5     6231061005     นายกิตติภณ  ใจแสน                                           
  6     6231061006     นายศุภกิจ  การภักดี                                           
  7     6231061007     นายสหัสวรรษ  ทิมนิกร                                           
  8     6231061008     นางสาววรางคณา  คชอินทร์                                           
  9     6231061009     นายสหรัฐ  จันทร์อยู่                                           
  10     6231061010     นางสาวจารุวรรณ  พรมน้ำอ่าง                                           
  11     6231061011     นางสาวจันริกา  ดวงชัย                                           
  12     6231061013     นายอนุชา  ระลึกชาติ                                           
  13     6231061014     นายกฤษณะ  จันทร์อิน                                           
  14     6231061015     นายวุฒิชัย  ปานทิพย์                                           
  15     6231061016     นายภาณุพงศ์  จารุรัตน์พิทักษ์                                           
  16     6231061017     นายจิรายุส  เกิดหลิน                                           
  17     6231061018     นายวีรภัทร  แตงฉ่ำ                                           
  18     6231061019     นายปัญจพล  พลนาค                                           
  19     6231061020     นายวรปรัชญ์  ก้อนทองดี                                           
  20     6231061021     นายธนพล  ล้อสุวรรณรัตน์                                           
  21     6231061022     นางสาวสิรีธร  เทียมทอง                                           
  22     6231061023     นายปุณยวัจน์  เพ็งน่วม                                           
  23     6231061024     นางสาวสุวรรณณี  โพรงพรม                                           
  24     6231061025     นายศุทธิกร  มะพงษ์เพ็ง                                           
  25     6231061026     นายบรรพต  ชุ่มมา                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน