1
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  2/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา อิเล็กทรอนิกส์ สออ.2/1     รหัสกลุ่ม 62310501     ชื่อครูที่ปรึกษา  นางสาวภาวิณี ปานันตา    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6231050001     นางสาวพรนภา  บุญปาน                                           
  2     6231050002     นางสาวปนัดดา  อัมพานนท์                                           
  3     6231050003     นายอดิเทพ  บุญรัตน์                                           
  4     6231050004     นายณัฐพล  เทพแก้ว                                           
  5     6231050005     นายกนกพล  จันที                                           
  6     6231050006     นายณัฐพล  ตุ่นเงิน                                           
  7     6231050007     นายรณชัย  เนียมจำนงค์                                           
  8     6231050008     นางสาวสุรดา  ทองอ่อน                                           
  9     6231050009     นายชาคริต  แป้นทอง                                           
  10     6231050010     นายยรรยง  รอดย้อย                                           
  11     6231050011     นายศิวัช  พูนทวี                                           
  12     6231050012     นางสาวสุณิสา  แมลงภู่                                           
  13     6231050013     นางสาวสายธาร  จันคล้าย                                           
  14     6231050014     นายพงษ์พร  ประเสริฐสุข                                           
  15     6231050015     นายปริญญา  แสงศรี                                           
  16     6231050016     นายณัฐพล  ศรีเดช                                           
  17     6231050017     นายรัชพล  มีสุข                                           
  18     6231050018     นายธนวัฒน์  สมบุญพันธ์                                           
  19     6231050019     นายชาคริต  แก้วลี                                           
  20     6231050020     นายธนกฤต  อรุณไพร                                           
  21     6231050021     นายจิรวัฒน์  มันพุก                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน