1
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา ไฟฟ้า สอฟ.1/1     รหัสกลุ่ม 62310401     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายสุภาษณ์ การภักดี    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6231040001    นายธนิน  ภู่สุวรรณ์                                           
  2     6231040002    นางสาวธัญลักษณ์  แสนสง่า                                           
  3     6231040003    นางสาวอรพรรณ  ขุนทอง                                           
  4     6231040004    นายชนสรณ์  จำปาดง                                           
  5     6231040005    นายกีรติ  ชูเชิด                                           
  6     6231040006    นายกัมพล  ปริญญานุสสรณ์                                           
  7     6231040007    นายวิทวัส  น้อยเนียม                                           
  8     6231040008    นายธนดล  อินเฉียน                                           
  9     6231040009    นายวีรภัทร  เนียมปูน                                           
  10     6231040010    นายอนุชา  สหชัยรัตน์                                           
  11     6231040011    นายพีรเจตน์  บุญเลิศ                                           
  12     6231040012    นายณัฐวร  เกตมะลิกรรณ์                                           
  13     6231040013    นายสิทธิกร  เจริญรุ่งธนะวัฒน์                                           
  14     6231040014    นายอมรเทพ  ชูสงค์                                           
  15     6231040015    นายพัฒธนะ  เรืองเดช                                           
  16     6231040016    นายภาณุ  กลัดกระยาง                                           
  17     6231040017    นายนวมินทร์  ผลมี                                           
  18     6231040018    นายภาณุ  ฉุนเทศ                                           
  19     6231040019    นายวรากร  คำมีมูล                                           
  20     6231040020    นายสุภาพ  ปานพรม                                           
  21     6231040021    นายไตรเทพ  เถิ่งเฟือง                                           
  22     6231040022    นายธนายุต  บาลี                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน