1
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา เทคนิคเครื่องกล สอย.1/7ทวิ     รหัสกลุ่ม 62310121     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายชำนาญ แก้วจงประสิทธิ์    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6231012001    นายนาวิน  จิ๋วแหยม                                           
  2     6231012002    นายพันธวัช  ด่านสุวรรณไทย                                           
  3     6231012003    นายทิชานนท์  ทองบุญ                                           
  4     6231012004    นายธนณัฏฐ์  ใจดี                                           
  5     6231012005    นายเกริกเกียรติ  ยังเจริญ                                           
  6     6231012006    นายกิตติพัทธ์  มั่นปาน                                           
  7     6231012007    นายอัครพนธ์  ไม้หอม                                           
  8     6231012009    นายชานนท์  ดีประสิทธิ์                                           
  9     6231012010    นายธนชัย  สิงห์ทอง                                           
  10     6231012011    นายเสกสรร  ยอดคำดี                                           
  11     6231012012    นางสาววิมลณัฐ  สมบุญนา                                           
  12     6231012013    นายบริพัตร  บาลี                                           
  13     6231012014    นายฐนกร  อยู่ระหัส                                           
  14     6231012015    นายนครินทร์  จินดาธรรม                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน