1
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  2/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา อาหารและโภชนาการ คอ.2/2     รหัสกลุ่ม 62240402     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายภวัต พฤกษารักษ์    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     62204040021    นายณัฐภัทร  เทียนงาม                                           
  2     62204040022    นางสาวสิริรัตน์  สังสุด                                           
  3     62204040023    นางสาวศุภิสรา  จำปานาค                                           
  4     62204040024    นางสาวดวงกมล  เหรียญทอง                                           
  5     62204040025    นางสาวสุพรรษา  สินธุพันธ์                                           
  6     62204040026    นางสาวอารีวรรณ  แพเล็ก                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน