1
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา อาหารและโภชนาการ คอ.1/2     รหัสกลุ่ม 62240402     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายภวัต พฤกษารักษ์    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6224040021    นายณัฐภัทร  เทียนงาม                                           
  2     6224040022    นางสาวสิริรัตน์  สังสุด                                           
  3     6224040023    นางสาวศุภิสรา  จำปานาค                                           
  4     6224040024    นางสาวดวงกมล  เหรียญทอง                                           
  5     6224040025    นางสาวสุพรรษา  สินธุพันธ์                                           
  6     6224040026    นางสาวอารีวรรณ  แพเล็ก                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน