1
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  2/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา อาหารและโภชนาการ คอ.2/1     รหัสกลุ่ม 62240401     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายภวัต พฤกษารักษ์    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     62204040001    นางสาวปรางมาศ  บุญเจริญ                                           
  2     62204040002    นางสาวรัชพรรณ  พุกมาก                                           
  3     62204040003    นายราเชนทร์  ใจแสน                                           
  4     62204040004    นางสาวศิรภัสสร  คำสุนา                                           
  5     62204040005    นางสาวภควัลย์  ศรีพงษ์สุทธิ์                                           
  6     62204040006    นางสาวศิริลักษณ์  ฉิมดี                                           
  7     62204040008    นางสาวณัฐณิชา  เพ็งสอน                                           
  8     62204040009    นางสาววรกานต์  ดุสิตา                                           
  9     62204040010    นางสาวณัฐพร  ภูไทย                                           
  10     62204040011    นางสาวณัฐชยา  ชื่นนคร                                           
  11     62204040012    นางสาวชนนิภา  ฤกษ์ดี                                           
  12     62204040013    นางสาววิชญาดา  ศรีคำ                                           
  13     62204040014    นางสาววิรัญชนา  เขียนสา                                           
  14     62204040015    นางสาววันวิสา  บัวพลับ                                           
  15     62204040016    นางสาวสุพัฒตรา  กลอยกลาย                                           
  16     62204040017    นางสาวธนัชพร  ห้วยหาญ                                           
  17     62204040018    นางสาววริศรา  อินทร์โต                                           
  18     62204040019    นางสาวณัฐนรี  เลี้ยงบุตร                                           
  19     62204040020    นายพชร  สิทธิกูล                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน