1
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คธ.1/2     รหัสกลุ่ม 62220402     ชื่อครูที่ปรึกษา  นางณทิพรดา เขตต์นคร    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6222040041    นางสาวจิราพร  พันขุนทด                                           
  2     6222040042    นางสาวนันทนา  ใจเฉย                                           
  3     6222040043    นางสาวอมรรัตน์  สังข์เอี่ยม                                           
  4     6222040044    นางสาวชุติมา  แสงดารา                                           
  5     6222040045    นางสาวกัณฐมณี  พุทธกะ                                           
  6     6222040046    นางสาวภัทราพร  คุ้มศรี                                           
  7     6222040047    นางสาวพัชรพร  ประเสริฐสุข                                           
  8     6222040048    นายปฏิพัทธ์  แจ้งต่าย                                           
  9     6222040049    นางสาวเกศิณีย์  บานเย็น                                           
  10     6222040050    นางสาววิมลทิพย์  ไกรรมย์                                           
  11     6222040051    นางสาวธิติมา  ฉิมแป้น                                           
  12     6222040052    นางสาวนันท์นภัส  ขวัญเมือง                                           
  13     6222040053    นางสาวภูริชญา  ทรัพย์พ่วง                                           
  14     6222040054    นางสาวกนกพร  ศรีเกตุสาคร                                           
  15     6222040055    นางสาวบุญญิสา  ปานะดิษฐ์                                           
  16     6222040056    นางสาวสุวภัทร  จอนเจ๊ก                                           
  17     6222040059    นางสาวนาตชา  ปาทาน                                           
  18     6222040060    นางสาวสายสวรรค์  บุญมี                                           
  19     6222040061    นางสาวพัชรพร  มูลผิว                                           
  20     6222040062    นางสาวเบญจมาศ  ทรงทัน                                           
  21     6222040063    นางสาวพัทธนัน  มูลผิว                                           
  22     6222040064    นายไตรภพ  วรรณสลา                                           
  23     6222040065    นางสาววรัญญา  แสงอาวุธ                                           
  24     6222040066    นายศิวะวงษ์  สืบชนะกิจกุล                                           
  25     6222040067    นางสาววริศรา  อินทุรัตน์                                           
  26     6222040068    นายธนพล  บรรณทอง                                           
  27     6222040069    นายเกียรติศักดิ์  วาดอินทร์                                           
  28     6222040070    นายรัชพล  มั่นจิตร์                                           
  29     6222040071    นางสาวชลิดา  โสภิณ                                           
  30     6222040072    นางสาวโยษิตา  คุ้มสิน                                           
  31     6222040073    นายสรศักดิ์  เทวะสิทธิ์                                           
  32     6222040074    นายวชิระ  จันทร์หอม                                           
  33     6222040075    นางสาวณัชชารีย์  ศาสตร์สาระ                                           
  34     6222040076    นางสาวศิริพร  ลบเมฆ                                           
  35     6222040078    นางสาวจตุพร  ดิษมา                                           
  36     6222040079    นางสาวอรณิชา  พรมจรรยา                                           
  37     6222040080    นางสาวเบญจมาศ  คำหลัก                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน