1
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  2/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา การเลขานุการ ลข.1/1     รหัสกลุ่ม 62220301     ชื่อครูที่ปรึกษา  นางบังอร วรรณทอง    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     62202030001    นางสาวสุพรรษา  อ่อนบุรี                                           
  2     62202030002    นางสาวภาวิดา  สุขน่วม                                           
  3     62202030003    นางสาววริษฐา  ถังทอง                                           
  4     62202030004    นางสาววาณิชา  ศูนย์ปาน                                           
  5     62202030005    นางสาววริษฐา  บัวเฉียง                                           
  6     62202030006    นางสาวธนภรณ์  เรื่อศรีจันทร์                                           
  7     62202030007    นางสาวธนภรณ์  วิเชียรรัตนกุล                                           
  8     62202030008    นางสาวธิดา  วันศุกร์                                           
  9     62202030009    นางสาวปัทมวรรณ  ฉิมแป้น                                           
  10     62202030010    นางสาวนิวา  มีแก้ว                                           
  11     62202030011    นางสาววารุณี  หมื่นสนิท                                           
  12     62202030013    นางสาวสุภนิดา  จันทร์อิ่ม                                           
  13     62202030014    นางสาวกรกนก  มั่งทอง                                           
  14     62202030016    นางสาวณัฐพร  กลิ่นหอม                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน