1
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา การตลาด กต.1/1     รหัสกลุ่ม 62220201     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายสมคิด ฉัตรธัญญกิจ    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6222020001    นายอัจฉริยะ  เรืองมี                                           
  2     6222020002    นางสาวศิริฐาพร  วอเพชร                                           
  3     6222020003    นางสาวทัตพิชา  หนูขาว                                           
  4     6222020004    นางสาววิรดา  กล่ำป่วน                                           
  5     6222020005    นางสาวชุติมา  เลิศล้ำ                                           
  6     6222020007    นายชัยณรงค์  นวนเกิด                                           
  7     6222020008    นางสาวลักษกร  ช้างจันทร์                                           
  8     6222020009    นางสาวปภาณิน  ขำแย้ม                                           
  9     6222020010    นายวทัญญู  แจ่มจิตร                                           
  10     6222020011    นางสาวสุธิษา  ตาลต้น                                           
  11     6222020012    นางสาวศิริพร  สุวรรณ์                                           
  12     6222020013    นางสาวจุฑารัตน์  สิทธิอินทร์                                           
  13     6222020014    นางสาวศศิธร  พันธุ์                                           
  14     6222020015    นางสาวพิชยา  เณรแขก                                           
  15     6222020016    นางสาวนัทกาญจน์  เจียมพัว                                           
  16     6222020017    นางสาวธัญจิรา  ศิริทรัพย์                                           
  17     6222020018    นางสาวทิพวัลย์  ฟักทอง                                           
  18     6222020020    นางสาวธันวา  ทรัพย์ประเสริฐ                                           
  19     6222020021    นางสาวกัณฐิกา  แตงฉ่ำ                                           
  20     6222020022    นางสาวภาพิมล  ศาสตราคุณากร                                           
  21     6222020023    นางสาวแพรวา  จันทรุคานนท์                                           
                                                      
                                                      



ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน