1
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  2/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา การบัญชี บช.2/2     รหัสกลุ่ม 62220102     ชื่อครูที่ปรึกษา  นางสาวบังเอิน หน่ายทุกข์    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     62202010027    นางสาวกฤตมุข  กาญจนรัตน์                                           
  2     62202010041    นางสาวนภัสวรรณ  หงษ์สวัสดิ์                                           
  3     62202010042    นางสาวอภิญญา  เพ็ชรประเสริฐ                                           
  4     62202010044    นางสาวธนาภรณ์  อินทร์จันทร์                                           
  5     62202010045    นางสาวอาทิตยา  เอี่ยมเจียม                                           
  6     62202010046    นางสาวบุณยานุช  ธัญญมงคลชัย                                           
  7     62202010047    นางสาวสุทธิดา  ขุนวิเศษ                                           
  8     62202010048    นางสาววรรณนภา  คลายน้อย                                           
  9     62202010049    นางสาวจุไรภรณ์  ดาวลอย                                           
  10     62202010050    นางสาวสวรส  ทำบุญ                                           
  11     62202010051    นางสาวเรืองทิพย์  นาคดี                                           
  12     62202010053    นางสาวณัฐกานต์  พูลเพิ่ม                                           
  13     62202010054    นางสาวธนัชพร  อาจหาญ                                           
  14     62202010055    นางสาวสุกัญญา  ศรีฉ่ำ                                           
  15     62202010056    นางสาวรัตนาภรณ์  ทองพิกุล                                           
  16     62202010057    นางสาวธนวัฒน์  รอดนวล                                           
  17     62202010058    นางสาวณัฐวรรณ  นนทิ                                           
  18     62202010059    นายกรณัฐ  หินเธาว์                                           
  19     62202010060    นางสาวณชิตา  ฉิมกรด                                           
  20     62202010061    นางสาวอันธิกา  เอี่ยมตระกูล                                           
  21     62202010062    นางสาวเพชรมณี  สีผึ้งทอง                                           
  22     62202010063    นางสาวสุนิสา  ศรีพร                                           
  23     62202010065    นางสาวศิรประภา  เยาวะบัตร                                           
  24     62202010066    นางสาวธัญวรัตน์  วงษ์เสนา                                           
  25     62202010068    นางสาวชนิสรา  จันทิรา                                           
  26     62202010069    นางสาวเมธาวดี  ดาศรี                                           
  27     62202010070    นางสาวนันทิภา  ขาวเงิน                                           
  28     62202010071    นางสาวพัชพร  ชุมตรีนอก                                           
  29     62202010072    นางสาวนันทภัทร  สวนเรือง                                           
  30     62202010073    นางสาวพิมพ์ศิริ  ม่วงบาง                                           
  31     62202010074    นางสาวณิชนันทน์  สีตันทร์ผ่อง                                           
  32     62202010075    นางสาวภรวิมล  พวงมาลา                                           
  33     62202010076    นางสาวอังคนา  นาคบุตร                                           
  34     62202010077    นางสาวสรวีย์  พุกมาก                                           
  35     62202010078    นางสาวฐิติพร  อ้นเสม                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน