1
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา การบัญชี บช.1/2     รหัสกลุ่ม 62220102     ชื่อครูที่ปรึกษา  นางสาวบังเอิน หน่ายทุกข์    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6222010027    นางสาวกฤตมุข  กาญจนรัตน์                                           
  2     6222010041    นางสาวนภัสวรรณ  หงษ์สวัสดิ์                                           
  3     6222010042    นางสาวอภิญญา  เพ็ชรประเสริฐ                                           
  4     6222010044    นางสาวธนาภรณ์  อินทร์จันทร์                                           
  5     6222010045    นางสาวอาทิตยา  เอี่ยมเจียม                                           
  6     6222010046    นางสาวบุณยานุช  ธัญญมงคลชัย                                           
  7     6222010047    นางสาวสุทธิดา  ขุนวิเศษ                                           
  8     6222010048    นางสาววรรณนภา  คลายน้อย                                           
  9     6222010049    นางสาวจุไรภรณ์  ดาวลอย                                           
  10     6222010050    นางสาวสวรส  ทำบุญ                                           
  11     6222010051    นางสาวเรืองทิพย์  นาคดี                                           
  12     6222010053    นางสาวณัฐกานต์  พูลเพิ่ม                                           
  13     6222010054    นางสาวธนัชพร  อาจหาญ                                           
  14     6222010055    นางสาวสุกัญญา  ศรีฉ่ำ                                           
  15     6222010056    นางสาวรัตนาภรณ์  ทองพิกุล                                           
  16     6222010057    นางสาวธนวัฒน์  รอดนวล                                           
  17     6222010058    นางสาวณัฐวรรณ  นนทิ                                           
  18     6222010059    นายกรณัฐ  หินเธาว์                                           
  19     6222010060    นางสาวณชิตา  ฉิมกรด                                           
  20     6222010061    นางสาวอันธิกา  เอี่ยมตระกูล                                           
  21     6222010062    นางสาวเพชรมณี  สีผึ้งทอง                                           
  22     6222010063    นางสาวสุนิสา  ศรีพร                                           
  23     6222010065    นางสาวศิรประภา  เยาวะบัตร                                           
  24     6222010066    นางสาวธัญวรัตน์  วงษ์เสนา                                           
  25     6222010068    นางสาวชนิสรา  จันทิรา                                           
  26     6222010069    นางสาวเมธาวดี  ดาศรี                                           
  27     6222010070    นางสาวนันทิภา  ขาวเงิน                                           
  28     6222010071    นางสาวพัชพร  ชุมตรีนอก                                           
  29     6222010072    นางสาวนันทภัทร  สวนเรือง                                           
  30     6222010073    นางสาวพิมพ์ศิริ  ม่วงบาง                                           
  31     6222010074    นางสาวณิชนันทน์  สีตันทร์ผ่อง                                           
  32     6222010075    นางสาวภรวิมล  พวงมาลา                                           
  33     6222010076    นางสาวอังคนา  นาคบุตร                                           
  34     6222010077    นางสาวสรวีย์  พุกมาก                                           
  35     6222010078    นางสาวฐิติพร  อ้นเสม                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน