1
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  2/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา การบัญชี บช.2/1     รหัสกลุ่ม 62220101     ชื่อครูที่ปรึกษา  นางนงคราญ ฉัตรธัญญกิจ    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     62202010001    นางสาวญาณภัทร  แม่นประโคน                                           
  2     62202010002    นางสาวณฤดี  ทิวา                                           
  3     62202010003    นางสาวอารียา  ส่งกลิ่น                                           
  4     62202010004    นางสาวฐิตินันท์  ขันทอง                                           
  5     62202010005    นางสาวปานฟ้า  เกตุศิริ                                           
  6     62202010006    นางสาวจริญา  แก้วเอี่ยม                                           
  7     62202010007    นางสาวพิมพ์มาดา  บุญปริก                                           
  8     62202010008    นางสาวกัลยาณี  บุญลอย                                           
  9     62202010009    นางสาวทัศนวรรณ  ก๋งจุ้ย                                           
  10     62202010010    นางสาวสหทัย  แสงทอง                                           
  11     62202010011    นางสาววิภาดา  เถื่อนไพร                                           
  12     62202010012    นางสาวพรจินดา  นิลกำแหง                                           
  13     62202010013    นางสาวกิตติธรา  ฤทธิเรืองเดช                                           
  14     62202010014    นางสาวศุภาพิชญ์  สังจีน                                           
  15     62202010015    นางสาวธิดารัตน์  ผึ้งย้อย                                           
  16     62202010016    นางสาวนุชนัน  สังข์ขาว                                           
  17     62202010017    นางสาวสิญจนา  เนียมใย                                           
  18     62202010018    นางสาวศิริพักตร์  พูลสวัสดิ์                                           
  19     62202010019    นางสาวธิดารัตน์  มีมาก                                           
  20     62202010020    นางสาวนันธิตยา  เมืองนิล                                           
  21     62202010021    นางสาวกนกกร  ศรีภักดี                                           
  22     62202010022    นางสาววันดี  ปิติทศพล                                           
  23     62202010023    นางสาวธิดารัตน์  หุยะพันธุ์                                           
  24     62202010024    นางสาวนภัทร  วงษ์ขวัญเมิอง                                           
  25     62202010025    นางสาวอนัญลักษณ์  เพ็งภู                                           
  26     62202010026    นางสาวปณิดา  ม่วงทอง                                           
  27     62202010028    นางสาวอรอุมา  กาญจนภาชน์                                           
  28     62202010029    นางสาวแพรวา  แช่มเมือง                                           
  29     62202010030    นางสาวอภิสรา  คล้ายบุตร                                           
  30     62202010031    นางสาวพรชนิตว์  ศรีนวล                                           
  31     62202010032    นางสาวสินีนาถ  ทองตะนุนาม                                           
  32     62202010033    นางสาวอรวรรยา  ก้านดอกไม้                                           
  33     62202010034    นางสาวราตรี  เย็นฉ่ำ                                           
  34     62202010035    นางสาวอธิตยา  ทองรักษ์                                           
  35     62202010036    นางสาวศศิประภา  ศรีเลิศ                                           
  36     62202010037    นางสาวปาจรีย์  ม่วงเงิน                                           
  37     62202010038    นางสาวมัลลิกา  คงสาม                                           
  38     62202010039    นางสาวนิจฉรา  อินพิทักษ์                                           
  39     62202010040    นางสาววรัญญา  เมืองข้องน้อย                                           
  40     62202010064    นางสาววรรณา  อินลี                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน