1
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา การบัญชี บช.1/1     รหัสกลุ่ม 62220101     ชื่อครูที่ปรึกษา  นางนงคราญ ฉัตรธัญญกิจ    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6222010001    นางสาวญาณภัทร  แม่นประโคน                                           
  2     6222010002    นางสาวณฤดี  ทิวา                                           
  3     6222010003    นางสาวอารียา  ส่งกลิ่น                                           
  4     6222010004    นางสาวฐิตินันท์  ขันทอง                                           
  5     6222010005    นางสาวปานฟ้า  เกตุศิริ                                           
  6     6222010006    นางสาวจริญา  แก้วเอี่ยม                                           
  7     6222010007    นางสาวพิมพ์มาดา  บุญปริก                                           
  8     6222010008    นางสาวกัลยาณี  บุญลอย                                           
  9     6222010009    นางสาวทัศนวรรณ  ก๋งจุ้ย                                           
  10     6222010010    นางสาวสหทัย  แสงทอง                                           
  11     6222010011    นางสาววิภาดา  เถื่อนไพร                                           
  12     6222010012    นางสาวพรจินดา  นิลกำแหง                                           
  13     6222010013    นางสาวกิตติธรา  ฤทธิเรืองเดช                                           
  14     6222010014    นางสาวศุภาพิชญ์  สังจีน                                           
  15     6222010015    นางสาวธิดารัตน์  ผึ้งย้อย                                           
  16     6222010016    นางสาวนุชนัน  สังข์ขาว                                           
  17     6222010017    นางสาวสิญจนา  เนียมใย                                           
  18     6222010018    นางสาวศิริพักตร์  พูลสวัสดิ์                                           
  19     6222010019    นางสาวธิดารัตน์  มีมาก                                           
  20     6222010020    นางสาวนันธิตยา  เมืองนิล                                           
  21     6222010021    นางสาวกนกกร  ศรีภักดี                                           
  22     6222010022    นางสาววันดี  ปิติทศพล                                           
  23     6222010023    นางสาวธิดารัตน์  หุยะพันธุ์                                           
  24     6222010024    นางสาวนภัทร  วงษ์ขวัญเมิอง                                           
  25     6222010025    นางสาวอนัญลักษณ์  เพ็งภู                                           
  26     6222010026    นางสาวปณิดา  ม่วงทอง                                           
  27     6222010028    นางสาวอรอุมา  กาญจนภาชน์                                           
  28     6222010029    นางสาวแพรวา  แช่มเมือง                                           
  29     6222010030    นางสาวอภิสรา  คล้ายบุตร                                           
  30     6222010031    นางสาวพรชนิตว์  ศรีนวล                                           
  31     6222010032    นางสาวสินีนาถ  ทองตะนุนาม                                           
  32     6222010033    นางสาวอรวรรยา  ก้านดอกไม้                                           
  33     6222010034    นางสาวราตรี  เย็นฉ่ำ                                           
  34     6222010035    นางสาวอธิตยา  ทองรักษ์                                           
  35     6222010036    นางสาวศศิประภา  ศรีเลิศ                                           
  36     6222010037    นางสาวปาจรีย์  ม่วงเงิน                                           
  37     6222010038    นางสาวมัลลิกา  คงสาม                                           
  38     6222010039    นางสาวนิจฉรา  อินพิทักษ์                                           
  39     6222010040    นางสาววรัญญา  เมืองข้องน้อย                                           
  40     6222010064    นางสาววรรณา  อินลี                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน