1
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  2/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ ชค.2/2     รหัสกลุ่ม 62212802     ชื่อครูที่ปรึกษา  นางณัฐสิมา ตามสายลม (ใหม่)    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     62201280010    นายศิริพงษ์  ภักดีรักษ์                                           
  2     62201280021    นางสาวเบญญาภา  ทรัพย์เจ้าพระยา                                           
  3     62201280022    นางสาวกรรณิการ์  ธรรมชัย                                           
  4     62201280023    นายณภัทร  อิงวะระ                                           
  5     62201280024    นายณัฐภัทร  เพ็งพ่วง                                           
  6     62201280025    นายโกมินทร์  ใบอุดม                                           
  7     62201280026    นางสาวสุพรรณวสา  ขันทองคำ                                           
  8     62201280027    นายปุญญพัฒน์  เกษมพิพัฒน์กุล                                           
  9     62201280029    นายณัฐพล  พันธ์ทรัพย์                                           
  10     62201280030    นายพัสกร  เกตุฉันท์                                           
  11     62201280031    นายธีรภัทร์  ประดิษฐ์                                           
  12     62201280032    นายผดุงพล  ถุงทรัพย์                                           
  13     62201280033    นางสาวพรนภัส  ชายะกุล                                           
  14     62201280034    นางสาวสุพิชชา  อิ่มทองใบ                                           
  15     62201280035    นายชินวัตร  เพ็ชร์รัตน์                                           
  16     62201280036    นายณัฐนันท์  ปาปี                                           
  17     62201280037    นางสาวพรนภา  สุวรรณเกษร                                           
  18     62201280038    นายภูวกฤษ  บวรชัยภากุล                                           
  19     62201280039    นายนราวิชญ์  แก้วทิม                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน