1
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา ช่างซ่อมบำรุง ชซ.1/1     รหัสกลุ่ม 62211101     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายวศิน ทับทิมเถื่อน    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6221110001    นางสาวพีรยา  แพงเรือน                                           
  2     6221110002    นางสาวฉัตรยา  ศรีวิระ                                           
  3     6221110003    นายอานัฬ  ปิ่นระโรจน์                                           
  4     6221110004    นายศรัณยู  เมืองที่รัก                                           
  5     6221110005    นายชนากรณ์  แก้วเสถียร                                           
  6     6221110006    นายโสพล  จักรทอง                                           
  7     6221110007    นายวุฒิชัย  บุตรดี                                           
  8     6221110008    นายจิรพัฒน์  ไทยเจริญ                                           
  9     6221110010    นางสาวอลิศา  ข้องนอก                                           
  10     6221110011    นางสาวณัฎฐณิชา  คำบุญ                                           
  11     6221110012    นายธนวัฒน์  แก้วทะโรม                                           
  12     6221110013    นางสาววิภาดา  พูลมา                                           
  13     6221110014    นางสาวสุภัสสร  สอนสุข                                           
  14     6221110030    นายกิตติรัช  วิเศษทรัพย์                                           
  15     6221110031    นายเฉลิมชัย  อยู่เย็น                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน