1
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  2/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา ช่างก่อสร้าง ชส.2/3     รหัสกลุ่ม 62210603     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายชัฏฒนกรณ์ ปุจฉณีย์มงคล    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     62201060041    นางสาวรสสุคนธ์  พันธุ์พักต์                                           
  2     62201060042    นายนพพร  แสงเย็น                                           
  3     62201060044    นายอติชาติ  รักอยู่                                           
  4     62201060045    นางสาวนวพรรณ  สนิทชาติ                                           
  5     62201060046    นายนิฒิพงศ์  ชมประเสริฐ                                           
  6     62201060047    นางสาวเจณิตา  แนบกลาง                                           
  7     62201060048    นางสาวนัทชา  เกตุหอม                                           
  8     62201060049    นายอัคคพล  อาจวิเศษ                                           
  9     62201060050    นางสาวอินทิรา  กุศลส่ง                                           
  10     62201060051    นางสาวอัญชลิกา  ประสารทอง                                           
  11     62201060052    นายผดุงเดช  สุทธสม                                           
  12     62201060053    นายวรพงศ์  รถจันทร์                                           
  13     62201060054    นางสาว  ฉัตรมณี พุ่มสมุด                                           
  14     62201060055    นางสาวภูษณิศา  เมฆอรุณ                                           
  15     62201060056    นายณัฐวุฒิ  สุขชื่น                                           
  16     62201060057    นายพรหมพร  เสือยาง                                           
  17     62201060058    นายจีรพัฒน์  เสถียรขันธ์                                           
  18     62201060059    นางสาววันวิสาห์  โพธิ์อ่อน                                           
  19     62201060060    นายจิรชัย  จันทร์ต๊ะมูล                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน