1
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  2/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา ช่างก่อสร้าง ชส.2/1     รหัสกลุ่ม 62210601     ชื่อครูที่ปรึกษา  นางปราณีต วรรณทอง    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     62201060001    นางสาวชนากานต์  แสงอ่อน                                           
  2     62201060002    นายอัครพล  ศรีวันนา                                           
  3     62201060003    นางสาวจิราพร  วอเพชร                                           
  4     62201060004    นางสาวธันยพร  แดงแตง                                           
  5     62201060005    นางสาวภัสสร  จรเกตุ                                           
  6     62201060006    นายจิรายุส  กล่ำชัย                                           
  7     62201060007    นายณัฐภัทร  งามภักดิ์                                           
  8     62201060008    นายชัยมงคล  สายสูญ                                           
  9     62201060009    นายสุทัศน์  คชอินทร์                                           
  10     62201060010    นายเจษฎา  เปี่ยมท่า                                           
  11     62201060011    นายกิตติพงษ์  พืชเพ็ญ                                           
  12     62201060012    นางสาวธนพร  ช้างเทศ                                           
  13     62201060014    นายกล้าณรงค์  แดงสอาด                                           
  14     62201060015    นางสาววัลภา  ชุนกิลิ                                           
  15     62201060016    นายนันทพงศ์  ดุกสุขเเก้ว                                           
  16     62201060017    นายสิรวิชญ์  แตงฉ่ำ                                           
  17     62201060018    นายณราธิป  เส็งพรหม                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน