1
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา ช่างก่อสร้าง ชส.1/1     รหัสกลุ่ม 62210601     ชื่อครูที่ปรึกษา  นางปราณีต วรรณทอง    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6221060001    นางสาวชนากานต์  แสงอ่อน                                           
  2     6221060002    นายอัครพล  ศรีวันนา                                           
  3     6221060003    นางสาวจิราพร  วอเพชร                                           
  4     6221060004    นางสาวธันยพร  แดงแตง                                           
  5     6221060005    นางสาวภัสสร  จรเกตุ                                           
  6     6221060006    นายจิรายุส  กล่ำชัย                                           
  7     6221060007    นายณัฐภัทร  งามภักดิ์                                           
  8     6221060008    นายชัยมงคล  สายสูญ                                           
  9     6221060009    นายสุทัศน์  คชอินทร์                                           
  10     6221060010    นายเจษฎา  เปี่ยมท่า                                           
  11     6221060011    นายกิตติพงษ์  พืชเพ็ญ                                           
  12     6221060012    นางสาวธนพร  ช้างเทศ                                           
  13     6221060014    นายกล้าณรงค์  แดงสอาด                                           
  14     6221060015    นางสาววัลภา  ชุนกิลิ                                           
  15     6221060016    นายนันทพงศ์  ดุกสุขเเก้ว                                           
  16     6221060017    นายสิรวิชญ์  แตงฉ่ำ                                           
  17     6221060018    นายณราธิป  เส็งพรหม                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน