1
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชอ.1/2     รหัสกลุ่ม 62210502     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายสมศักดิ์ เหมาะสมัย    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     62201050021    นางสาวสุนิสา  สิทธิการณา                                           
  2     62201050022    นางสาวธัญวรัตน์  บูรณพันธ์                                           
  3     62201050023    นางสาวลักษิกา  ปิ่นแก้ว                                           
  4     62201050024    นายกิตติศักดิ์  คล้ายแก้ว                                           
  5     62201050026    นายธเนศ  ศรีวิเศษ                                           
  6     62201050027    นายณัฐวุฒิ  สังข์ทอง                                           
  7     62201050028    นางสาวกุลกันยา  บุญทนาวงศ์                                           
  8     62201050029    นายนพณัฐ  ทับบุรี                                           
  9     62201050030    นายชาคริต  สุขสำราญ                                           
  10     62201050031    นายบดินทร์  สีไสย                                           
  11     62201050032    นางสาวอารียา  เทศนา                                           
  12     62201050033    นางสาวดิษฐ์ลดานันท์  จีนจัน                                           
  13     62201050034    นายไชยภพ  โคกทอง                                           
  14     62201050035    นายปภังกร  เฉยแหวน                                           
  15     62201050036    นายณัฐธาดา  ลาภมี                                           
  16     62201050037    นายธีรพงศ์  ภู่ด่าง                                           
  17     62201050038    นายสารัช  คงขาว                                           
  18     62201050039    นายพิทักษ์  ยิ้มศรี                                           
  19     62201050040    นางสาวอนัญญา  แตงเพชร                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน