1
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  2/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา ช่างกลโรงงงาน ชก.2/5     รหัสกลุ่ม 62210205     ชื่อครูที่ปรึกษา      

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     62201020081    นายเกษตร  มะณีกุล                                           
  2     62201020082    นางสาววณิชชา  เทียมผล                                           
  3     62201020083    นางสาวกรรณิการ์  บัวคลี่                                           
  4     62201020084    นางสาวธัญจิรา  จิ๋วเจริญ                                           
  5     62201020085    นางสาวอาภา  เชียงอินทร์                                           
  6     62201020086    นางสาวนันทินี  นาคศาลา                                           
  7     62201020087    นายภานุพงศ์  ฉิมดี                                           
  8     62201020088    นายธนวัฒน์  เอี่ยมโพธิ์                                           
  9     62201020089    นางสาวธนพร  โพธิ์ขวัญ                                           
  10     62201020090    นายนราธิป  ริลา                                           
  11     62201020091    นายณภัทร  ปานนิล                                           
  12     62201020093    นายรัชชานนท์  แย้มชัย                                           
  13     62201020094    นายพงศกร  อารยสมัครการ                                           
  14     62201020096    นายศุภกร  จิตต์เจริญ                                           
  15     62201020097    นางสาวรติรัตน์  ชื่นพยอม                                           
  16     62201020098    นางสาวสิริกร  รักบุญ                                           
  17     62201020099    นางสาววิชญาพร  เเก้วนวล                                           
  18     62201020100    นายศรายุทธ  มิอาทร                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน