1
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา ช่างกลโรงงาน ชก.1/5     รหัสกลุ่ม 62210205     ชื่อครูที่ปรึกษา  นางสาวอัมพวา จันเป็ง    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6221020081    นายเกษตร  มะณีกุล                                           
  2     6221020082    นางสาววณิชชา  เทียมผล                                           
  3     6221020083    นางสาวกรรณิการ์  บัวคลี่                                           
  4     6221020084    นางสาวธัญจิรา  จิ๋วเจริญ                                           
  5     6221020085    นางสาวอาภา  เชียงอินทร์                                           
  6     6221020086    นางสาวนันทินี  นาคศาลา                                           
  7     6221020087    นายภานุพงศ์  ฉิมดี                                           
  8     6221020088    นายธนวัฒน์  เอี่ยมโพธิ์                                           
  9     6221020089    นางสาวธนพร  โพธิ์ขวัญ                                           
  10     6221020090    นายนราธิป  ริลา                                           
  11     6221020091    นายณภัทร  ปานนิล                                           
  12     6221020093    นายรัชชานนท์  แย้มชัย                                           
  13     6221020094    นายพงศกร  อารยสมัครการ                                           
  14     6221020096    นายศุภกร  จิตต์เจริญ                                           
  15     6221020097    นางสาวรติรัตน์  ชื่นพยอม                                           
  16     6221020098    นางสาวสิริกร  รักบุญ                                           
  17     6221020099    นางสาววิชญาพร  เเก้วนวล                                           
  18     6221020100    นายศรายุทธ  มิอาทร                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน