1
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  2/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา ช่างกลโรงงาน ชก.2/2     รหัสกลุ่ม 62210202     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายธงชัย น้อยเจริญ    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     62201020021    นายชัยนันท์  เกตุช้าง                                           
  2     62201020022    นายชนะชัย  สมัครการ                                           
  3     62201020023    นายพนมพร  ชมภูศาสตร์                                           
  4     62201020024    นายธิปไตย  ลาภนาน                                           
  5     62201020025    นายเกียรติศักดิ์  เทพมณี                                           
  6     62201020026    นายพรพิชัย  สุวรรณ์                                           
  7     62201020027    นางสาวสุพรรษา  อิ่มพรหม                                           
  8     62201020029    นายศุภชัย  เงางาม                                           
  9     62201020032    นายทิวานนท์  อินทกสิกร                                           
  10     62201020033    นายธนธิป  คล้ายหลิม                                           
  11     62201020034    นางสาวน้ำเพ็ชร  ห้อยฟัก                                           
  12     62201020035    นายวัชรพล  สีสุ่ม                                           
  13     62201020036    นายรณพร  กฤษนำพก                                           
  14     62201020037    นางสาวศิวพร  คูณยา                                           
  15     62201020038    นายวิทยา  เทียนชัย                                           
  16     62201020039    นายวัศพล  ฉ่ำเจริญ                                           
  17     62201020040    นายพงศธร  มีฤกษ์                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน