1
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา ช่างกลโรงงาน ชก.1/2     รหัสกลุ่ม 62210202     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายธงชัย น้อยเจริญ    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6221020021    นายชัยนันท์  เกตุช้าง                                           
  2     6221020022    นายชนะชัย  สมัครการ                                           
  3     6221020023    นายพนมพร  ชมภูศาสตร์                                           
  4     6221020024    นายธิปไตย  ลาภนาน                                           
  5     6221020025    นายเกียรติศักดิ์  เทพมณี                                           
  6     6221020026    นายพรพิชัย  สุวรรณ์                                           
  7     6221020027    นางสาวสุพรรษา  อิ่มพรหม                                           
  8     6221020029    นายศุภชัย  เงางาม                                           
  9     6221020032    นายทิวานนท์  อินทกสิกร                                           
  10     6221020033    นายธนธิป  คล้ายหลิม                                           
  11     6221020034    นางสาวน้ำเพ็ชร  ห้อยฟัก                                           
  12     6221020035    นายวัชรพล  สีสุ่ม                                           
  13     6221020036    นายรณพร  กฤษนำพก                                           
  14     6221020037    นางสาวศิวพร  คูณยา                                           
  15     6221020038    นายวิทยา  เทียนชัย                                           
  16     6221020039    นายวัศพล  ฉ่ำเจริญ                                           
  17     6221020040    นายพงศธร  มีฤกษ์                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน