1
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  2/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา ช่างกลโรงงาน ชก.2/1     รหัสกลุ่ม 62210201     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายธงชัย น้อยเจริญ    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     62201020001    นางสาวกัลยาณี  พวงทอง                                           
  2     62201020002    นายวัศพล  น่วมเจียม                                           
  3     62201020003    นางสาวเกวลิน  ยิ้มฉาย                                           
  4     62201020004    นายภากร  เสือรอด                                           
  5     62201020005    นายกิตติ  อินท์โท                                           
  6     62201020006    นายเดชาวัต  แสงอุทัย                                           
  7     62201020007    นายวรรณทัช  เหล่าเคน                                           
  8     62201020008    นายนพรัตน์  ยังเพ็ง                                           
  9     62201020009    นายธีรภัทร  คำมา                                           
  10     62201020010    นายศุภกิตติ์  รอดภัย                                           
  11     62201020011    นางสาวจุไรพร  พรหมขจร                                           
  12     62201020012    นายธีรภัทร  สุริยะ                                           
  13     62201020013    นายไกรวิชญ์  ศรีเดช                                           
  14     62201020014    นายนพดล  สุดสาคร                                           
  15     62201020015    นางสาวฉันทิกา  บุตร์ดี                                           
  16     62201020016    นายพัฒนพล  น้อยเกิด                                           
  17     62201020017    นายนครินทร์  เนียมหอม                                           
  18     62201020018    นายธนพนธ์  หริ่มแก้ว                                           
  19     62201020019    นายเจนธรรม  เกตุช้าง                                           
  20     62201020020    นายวีรภัทร  คงดอน                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน