1
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา ช่างกลโรงงาน ชก.1/1     รหัสกลุ่ม 62210201     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายธงชัย น้อยเจริญ    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6221020001    นางสาวกัลยาณี  พวงทอง                                           
  2     6221020002    นายวัศพล  น่วมเจียม                                           
  3     6221020003    นางสาวเกวลิน  ยิ้มฉาย                                           
  4     6221020004    นายภากร  เสือรอด                                           
  5     6221020005    นายกิตติ  อินท์โท                                           
  6     6221020006    นายเดชาวัต  แสงอุทัย                                           
  7     6221020007    นายวรรณทัช  เหล่าเคน                                           
  8     6221020008    นายนพรัตน์  ยังเพ็ง                                           
  9     6221020009    นายธีรภัทร  คำมา                                           
  10     6221020010    นายศุภกิตติ์  รอดภัย                                           
  11     6221020011    นางสาวจุไรพร  พรหมขจร                                           
  12     6221020012    นายธีรภัทร  สุริยะ                                           
  13     6221020013    นายไกรวิชญ์  ศรีเดช                                           
  14     6221020014    นายนพดล  สุดสาคร                                           
  15     6221020015    นางสาวฉันทิกา  บุตร์ดี                                           
  16     6221020016    นายพัฒนพล  น้อยเกิด                                           
  17     6221020017    นายนครินทร์  เนียมหอม                                           
  18     6221020018    นายธนพนธ์  หริ่มแก้ว                                           
  19     6221020019    นายเจนธรรม  เกตุช้าง                                           
  20     6221020020    นายวีรภัทร  คงดอน                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน