1
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา ช่างยนต์ ชย.1/5     รหัสกลุ่ม 62210105     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายธนากรณ์ จินดารัตน์    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6221010081    นายพุฒิสรรค์  พิมพ์ประดับ                                           
  2     6221010082    นายอิทธิกร  นพคุณ                                           
  3     6221010083    นายเรวัตร  เปรมพล                                           
  4     6221010084    นายสถาพร  เสาวรี                                           
  5     6221010085    นายกมลเทพ  เอี่ยมลออ                                           
  6     6221010086    นายวรชิต  พุฒจรูญ                                           
  7     6221010087    นายชัชชัย  ผ่องแก้ว                                           
  8     6221010088    นายณัฐวุฒิ  แก้วกลม                                           
  9     6221010089    นายอาริด  บุญโต                                           
  10     6221010090    นายภัทรภณ  โตสงคราม                                           
  11     6221010091    นายธนบดี  แสงปาน                                           
  12     6221010092    นายชัยพัฒน์  จีนขจร                                           
  13     6221010093    นายปิยะพงษ์  ศรีไพร                                           
  14     6221010094    นายอนุวัฒน์  กลอยกลาย                                           
  15     6221010095    นายตะวันฉาย  ชาหอม                                           
  16     6221010096    นายวรัญญู  สิงห์เรือง                                           
  17     6221010097    นายนพดล  คล้ายมะณี                                           
  18     6221010098    นายอัษฎากรณ์  ชูสงค์                                           
  19     6221010099    นายอานุภาพ  กงสบุตร์                                           
  20     6221010100    นายดารินชา  มุมานะวงศ์                                           
  21     6221010158    นายนราวิชญ์  น้อยเมือง                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน