1
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  2/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา การจัดการทั่่วไป สบจ.2/1ม.6     รหัสกลุ่ม 61321511     ชื่อครูที่ปรึกษา  นางเพียงแข สุขพร้อม    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6132151010     นางสาวจุฑามาศ  กัลยา                                           
  2     6132151025     นางสาวสุวรรณี  สุวรรณรัญ                                           
  3     6132151029     นางสาวกมลชนก  ฉัตรเพ็ชร                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน