1
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  2/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สบค.2/3ม.6     รหัสกลุ่ม 61320411     ชื่อครูที่ปรึกษา  นางสาวสมคิด ศิริพยัคฆ์    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6132041004     นายชณานิน  กณาพันธุ์                                           
  2     6132041005     นางสาวกัญญาณี  อินทร์คง                                           
  3     6132041007     นายอัษฎายุธ  สกุลงาม                                           
  4     6132041010     นางสาวนันทิชา  วงษ์มณี                                           
  5     6132041012     นางสาวณัฐชา  จันทร์เรือง                                           
  6     6132041016     นางสาวสุภาศิริ  คุ้มกอง                                           
  7     6132041020     นางสาวพรชนก  มองทรัพย์                                           
  8     6132041022     นางสาวกัญญารัตน์  จอนพงษ์                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน