1
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  2/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สบค.2/1     รหัสกลุ่ม 61320401     ชื่อครูที่ปรึกษา  นางสาวประยงค์ ไม้หอม    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6132040001     นายสินธุชัย  จันทนรัตน์                                           
  2     6132040002     นางสาวพูริตรา  ดวงจินดา                                           
  3     6132040004     นางสาวชนนิกานต์  ไทยสุริยะ                                           
  4     6132040005     นายธนาตย์  อ่อนศรี                                           
  5     6132040015     นายณัฐพงษ์  วงษ์เลิศ                                           
  6     6132040017     นายสหศวรรษ  ชานก                                           
  7     6132040019     นายกลวัชร  พวงมาลา                                           
  8     6132040020     นายพงศพล  อินทอง                                           
  9     6132040023     นางสาวปุญญิศา  มณฑา                                           
  10     6132040025     นางสาวทัดพิชา  ดีภู่                                           
  11     6132040026     นางสาวกัญธิมา  วงหาแทน                                           
  12     6132040032     นางสาวอารยา  ขวัญเถื่อน                                           
  13     6132040034     นางสาวชัชชญา  ฤทธิ์กล้า                                           
  14     6132040036     นางสาวไพลิน  กันแคล้ว                                           
  15     6132040037     นางสาวชลยา  ดีวัน                                           
  16     6132040040     นางสาวอมรรัตน์  อยู่โทน                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน