1
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  2/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สบค.2/1     รหัสกลุ่ม 61320401     ชื่อครูที่ปรึกษา  นางสาวประยงค์ ไม้หอม    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6132040001     นายสินธุชัย  จันทนรัตน์                                           
  2     6132040002     นางสาวพูริตรา  ดวงจินดา                                           
  3     6132040003     นางสาวปนัดดา  บึงอ้อ                                           
  4     6132040004     นางสาวชนนิกานต์  ไทยสุริยะ                                           
  5     6132040005     นายธนาตย์  อ่อนศรี                                           
  6     6132040006     นางสาวปิ่นสุดา  แก้วจีน                                           
  7     6132040007     นางสาวอมรรัตน์  พุ่มจำปา                                           
  8     6132040008     นางสาวนริศรา  ศรีมะปรางค์                                           
  9     6132040009     นางสาววิภาวี  พักผ่อน                                           
  10     6132040010     นางสาววิลาวัณย์  มั่นจันทร์                                           
  11     6132040011     นางสาวสิริกร  โทสันทัด                                           
  12     6132040012     นางสาวอนงค์นาฏ  โกทัน                                           
  13     6132040013     นายอนพัทย์  จันทราช                                           
  14     6132040015     นายณัฐพงษ์  วงษ์เลิศ                                           
  15     6132040016     นายพีระพัฒน์  พุ่มโพธิ์                                           
  16     6132040017     นายสหศวรรษ  ชานก                                           
  17     6132040019     นายกลวัชร  พวงมาลา                                           
  18     6132040020     นายพงศพล  อินทอง                                           
  19     6132040023     นางสาวปุญญิศา  มณฑา                                           
  20     6132040024     นางสาวอมรรัตน์  นิตระ                                           
  21     6132040025     นางสาวทัดพิชา  ดีภู่                                           
  22     6132040026     นางสาวกัญธิมา  วงหาแทน                                           
  23     6132040029     นางสาวสาลินี  ผลดี                                           
  24     6132040030     นางสาวณัฐนันท์  วิสาคาม                                           
  25     6132040032     นางสาวอารยา  ขวัญเถื่อน                                           
  26     6132040033     นางสาวณัฐพร  นิ่มนวล                                           
  27     6132040034     นางสาวชัชชญา  ฤทธิ์กล้า                                           
  28     6132040035     นางสาวเมธปรียา  โพธิพูล                                           
  29     6132040036     นางสาวไพลิน  กันแคล้ว                                           
  30     6132040037     นางสาวชลยา  ดีวัน                                           
  31     6132040038     นายวันเฉลิม  แก้วสิงห์                                           
  32     6132040040     นางสาวอมรรัตน์  อยู่โทน                                           
  33     6132040041     นางสาวศาวิกา  ฉ่ำช้าง                                           
  34     6132040042     นางสาวธญานี  เทพพันธุ์                                           
  35     6132040043     นายณัฐวัฒน์  สำอางค์                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน