1
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  2/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา การตลาด สบต.2/1ม.6     รหัสกลุ่ม 61320211     ชื่อครูที่ปรึกษา  นางสาวมัทนา ฉัตรอนันต์    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6132021001     นางสาวอารียา  บรรลือศิลป์                                           
  2     6132021004     นางสาวภาพิมล  รื่นรมย์                                           
  3     6132021007     นางสาวพัชรภรณ์  มารศรี                                           
  4     6132021013     นางสาวสุพัทรา  เล็กแข็ง                                           
  5     6132021017     นางสาวกมลชนก  ทัศมาลี                                           
  6     6132021021     นางสาวช่อฤทัย  ใจเย็น                                           
  7     6132021037     นางสาวฐณิชา  รอดพุ่ม                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน