1
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา การตลาด สบต.2/1ม.6     รหัสกลุ่ม 61320211     ชื่อครูที่ปรึกษา  นางสาวมัทนา ฉัตรอนันต์    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6132021001    นางสาวอารียา  บรรลือศิลป์                                           
  2     6132021003    นางสาวจารุวรรณ  อินทร์มณี                                           
  3     6132021004    นางสาวภาพิมล  รื่นรมย์                                           
  4     6132021005    นางสาวชรินทร์ทิพย์  อู่ชม                                           
  5     6132021006    นางสาวมัสยา  เผือกยอด                                           
  6     6132021007    นางสาวพัชรภรณ์  มารศรี                                           
  7     6132021008    นางสาวศศิประภา  อิมแตง                                           
  8     6132021010    นางสาวนิพารัตน์  รอดนวล                                           
  9     6132021011    นางสาวอริสรา  สุขนาม                                           
  10     6132021012    นางสาวสิริวิมล  สกุลเกียรติก้อง                                           
  11     6132021013    นางสาวสุพัทรา  เล็กแข็ง                                           
  12     6132021014    นายชลัมพล  รอดนวล                                           
  13     6132021015    นายพัชรพงษ์  เอี่ยมโพธิ์                                           
  14     6132021016    นางสาวณัฐวรรณ  กรัดกระยาง                                           
  15     6132021017    นางสาวกมลชนก  ทัศมาลี                                           
  16     6132021018    นางสาวชนิตา  เอี่ยมถ้วย                                           
  17     6132021019    นางสาวณัฐวรรณ  ช้างจันทร์                                           
  18     6132021021    นางสาวช่อฤทัย  ใจเย็น                                           
  19     6132021022    นางสาวฐิรกาญดา  จากโพชน์                                           
  20     6132021023    นางสาวอภิญญรัตน์  อินทสิทธิ์                                           
  21     6132021024    นางสาววรางคณา  กันแคล้ว                                           
  22     6132021025    นางสาวน้ำค้าง  สุวรรณไทย                                           
  23     6132021026    นางสาวทิพย์เกษร  หอมชะเอม                                           
  24     6132021027    นางสาวศศินา  ฮวบสวรรค์                                           
  25     6132021028    นางสาวถาวรีย์  กองยอด                                           
  26     6132021029    นางสาวอัจฉราพร  อินทร์เสวก                                           
  27     6132021030    นางสาวธีริศรา  คำสี                                           
  28     6132021031    นางสาวพิกุล  อ่อนเลิศ                                           
  29     6132021032    นางสาวชลลดา  เขียนหริ่ง                                           
  30     6132021035    นางสาวจิราภา  เสืออินทร์                                           
  31     6132021037    นางสาวฐณิชา  รอดพุ่ม                                           
  32     6132021038    นางสาวสัชฌกร  รอดย้อย                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน