1
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  2/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา การบัญชี สบบ.2/1     รหัสกลุ่ม 61320101     ชื่อครูที่ปรึกษา  นางสาวพนิตนาฏ อัครมณี    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6132010003     นางสาวกัญญาณัฐ  สุดเวหา                                           
  2     6132010013     นางสาวปณิกกา  ปั้นแก้ว                                           
  3     6132010024     นางสาวอรวรรยา  อนุสี                                           
  4     6132010030     นางสาวพรพรรณ  พ่อขันชาย                                           
  5     6132010032     นางสาวชุติมา  คงพิพัฒน์                                           
  6     6132010034     นางสาวธีรรัตน์  หอมหวล                                           
  7     6132010035     นางสาวชนนิกานต์  ศรีงาม                                           
  8     6132010041     นางสาวพัชรา  แสงอุ่น                                           
  9     6132010042     นางสาวทองสร้อย  ชุ่มมา                                           
  10     6132010044     นางสาวกรกนก  โพธิ์ขวัญ                                           
  11     6132010045     นางสาวจิราภรณ์  ขำคำ                                           
  12     6132010047     นางสาวจุฑารัตน์  อ่วมมั่น                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน