1
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา การบัญชี สบบ.2/1     รหัสกลุ่ม 61320101     ชื่อครูที่ปรึกษา  นางสาวพนิตนาฏ อัครมณี    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6132010001    นางสาวณัฐญา  บัวเฉียง                                           
  2     6132010002    นางสาวภัทราพร  เหมะ                                           
  3     6132010003    นางสาวกัญญาณัฐ  สุดเวหา                                           
  4     6132010004    นางสาวศุภนิดา  จิตตวิมล                                           
  5     6132010006    นางสาวธัญชนก  จันทร์หอม                                           
  6     6132010007    นางสาวพิธามญช์  สงล่า                                           
  7     6132010008    นางสาวรังสิมา  หอมสมบัติ                                           
  8     6132010009    นางสาวอายริยา  บุตรดี                                           
  9     6132010010    นางสาวเวธกา  หิรัญพงษ์                                           
  10     6132010011    นางสาววรัญญา  พวงแย้ม                                           
  11     6132010012    นางสาวอุษา  ศรีชัย                                           
  12     6132010013    นางสาวปณิกกา  ปั้นแก้ว                                           
  13     6132010014    นางสาวณัฐนันท์  สินสม                                           
  14     6132010015    นางสาวนันทินี  หร่ายเนียม                                           
  15     6132010016    นางสาววรัชณ์  แจ่มทรัพย์ไพศาล                                           
  16     6132010017    นางสาวทิติภา  ทองนุ้ย                                           
  17     6132010018    นางสาวพัชราภรณ์  คดดี                                           
  18     6132010019    นางสาวสิตานันท์  สุ่มพ่วง                                           
  19     6132010020    นางสาวกนกวรรณ  ชัยสีหา                                           
  20     6132010021    นางสาวรดา  แพงเรือน                                           
  21     6132010022    นางสาวศศิธร  เหล่าเขตต์กิจ                                           
  22     6132010023    นางสาวณัฐวรรณ  สุขสร้อย                                           
  23     6132010024    นางสาวอรวรรยา  อนุสี                                           
  24     6132010025    นางสาวโสภณัฐ  โพธิ์กุล                                           
  25     6132010026    นางสาวบุญยานุช  ใจแสน                                           
  26     6132010027    นางสาวณัฎฐา  ยันสาด                                           
  27     6132010028    นางสาวปัทมพร  พลายเปีย                                           
  28     6132010029    นางสาวรัชนีกร  สัพโส                                           
  29     6132010030    นางสาวพรพรรณ  พ่อขันชาย                                           
  30     6132010031    นางสาวสุดารัตน์  ยอดดำเนิน                                           
  31     6132010032    นางสาวชุติมา  คงพิพัฒน์                                           
  32     6132010034    นางสาวธีรรัตน์  หอมหวล                                           
  33     6132010035    นางสาวชนนิกานต์  ศรีงาม                                           
  34     6132010036    นางสาวชลลดา  จันทร์กระจ่าง                                           
  35     6132010037    นางสาวกนกพิชญ์  เพิ่มผ่องสี                                           
  36     6132010038    นางสาวหทัยรัตน์  อุ่นน้อย                                           
  37     6132010039    นางสาวสุภาภรณ์  ทดแทน                                           
  38     6132010040    นางสาวอรัญญา  องอาจ                                           
  39     6132010041    นางสาวพัชรา  แสงอุ่น                                           
  40     6132010042    นางสาวทองสร้อย  ชุ่มมา                                           
  41     6132010043    นางสาวพัชราภร  ทองนุ้ย                                           
  42     6132010044    นางสาวกรกนก  โพธิ์ขวัญ                                           
  43     6132010045    นางสาวจิราภรณ์  ขำคำ                                           
  44     6132010047    นางสาวจุฑารัตน์  อ่วมมั่น                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน