1
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สอค.2/2ม.     รหัสกลุ่ม 61312812     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายศักดิ์ดา ฉ่ำช้างทอง    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6131281023    นางสาวจีราวรรณ  โพธิ์บ่าย                                           
  2     6131281024    นายธนินทร์  พิทักษ์พูลศิลป์                                           
  3     6131281025    นายพงษ์ปกรณ์  ทิพวารี                                           
  4     6131281026    นางสาววัชรินทร์  จันทรเสนา                                           
  5     6131281029    นายสกล  ลีกุด                                           
  6     6131281030    นายพงศธร  ภู่งาม                                           
  7     6131281034    นายพัสดี  แก้วอินทร์                                           
  8     6131281035    นางสาวจิตติมา  ทองอินทร์                                           
  9     6131281036    นายชัยพัฒน์  เรืองมาลัย                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน