1
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สอค.2/1ม.     รหัสกลุ่ม 61312811     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายศักดิ์ดา ฉ่ำช้างทอง    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6131281001    นายศรัณญ์  กันถาด                                           
  2     6131281002    นายวุฒินันท์  ปานแก้ว                                           
  3     6131281003    นายธนภูมิ  แสนพันธุ์                                           
  4     6131281004    นายบุณยกฤต  รอดลี                                           
  5     6131281005    นายธนโชติ  ท้วมลำยอง                                           
  6     6131281006    นายกรกฤษณ์  มาภักดี                                           
  7     6131281007    นายอภิเษก  เจียวัฒนะ                                           
  8     6131281010    นางสาวจินดารัตน์  คงสมบูรณ์                                           
  9     6131281012    นายธนากร  แถมสุข                                           
  10     6131281013    นายเกียรติศักดิ์  ท่องแจ้ง                                           
  11     6131281014    นางสาวอนัญญา  ชูติวัตร์                                           
  12     6131281015    นางสาวฤทัยรัตน์  พุฒแย้ม                                           
  13     6131281016    นางสาวประภัสสร  เครื่องเนียม                                           
  14     6131281017    นายณัฐวัฒน์  พิมพาภรณ์                                           
  15     6131281018    นายชุติศรณ์  สุวรรณสนธิ์                                           
  16     6131281019    นางสาวศศิประภา  สิงห์ดี                                           
  17     6131281020    นางสาวกวินธิดา  ทองดี                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน