1
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา เทคนิคอุุตสาหกรรม สอท.2/3ม.6     รหัสกลุ่ม 61311113     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายเสรี ฤทธิ์กล้า    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6131111037    นางสาวฐิติวรดา  บัวเถื่อน                                           
  2     6131111041    นายศราวุธ  ต่ายจิต                                           
  3     6131111043    นายอภิชัย  ขาวจันทร์                                           
  4     6131111044    นายธัญพิสิษฐ  กำเพชร                                           
  5     6131111047    นางสาวอัญชลี  จำนงค์ไวย                                           
  6     6131111048    นางสาวฉันทนีย์  ประจง                                           
  7     6131111049    นายวิทวัส  เม่นสาคร                                           
  8     6131111050    นายวนัชพร  แก้วมณี                                           
  9     6131111051    นายสุวัจจนา  พรายสี                                           
  10     6131111052    นายวรเมธ  สุขมานพ                                           
  11     6131111053    นายธรรมนูญ  ศรีจันทร์                                           
  12     6131111054    นางสาวนัชชา  เขม่นจันทร์                                           
  13     6131111056    นางสาวกมลวรรณ  เกิดจันทร์                                           
  14     6131111057    นางสาวสวรรคพธู  จันทร์สำเภา                                           
  15     6131111058    นายภควันต์  ใจห้าว                                           
  16     6131111059    นายธนดล  ขวัญเผือก                                           
  17     6131111060    นายรัตนชัย  คงพิพัฒน์                                           
  18     6131111064    นายธีรภัทร  มาตอุดม                                           
  19     6131111075    นายตรีภพ  คำหอม                                           
  20     6131111076    นายวรุตน์  แฮสิงห์                                           
  21     6131111078    นายธีรยุทธ  วินิจ                                           
  22     6131111080    นายนฤนาท  ปาเจริญ                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน