1
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา เทคนิคอุุตสาหกรรม สอท.2/1ม.6     รหัสกลุ่ม 61311111     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายณัฐวุฒิ กองคูณ    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6131111001    นางสาวรุ่งนภา  โนรี                                           
  2     6131111003    นางสาวขนิษฐา  งามขำ                                           
  3     6131111004    นางสาวนภัสสร  วรสีนา                                           
  4     6131111005    นายอัศนี  จันทร์โพธิ์                                           
  5     6131111006    นางสาวบุษรารัตน์  สังเกตุใจ                                           
  6     6131111007    นายพัสกร  มะณีกุล                                           
  7     6131111008    นายวรชัย  เฉลิมสาร                                           
  8     6131111009    นายวรายุทธ  บัวแก้ว                                           
  9     6131111010    นายศรัณย์  มีสวัสดิ์                                           
  10     6131111011    นายณัฐภูมิ  อัมพสุวรรณ์                                           
  11     6131111012    นายรัฐนนท์  ยอดดำเนิน                                           
  12     6131111013    นายจิรายุ  ยอดดำเนิน                                           
  13     6131111017    นายภาสุทัศน์  ด้วงน้อย                                           
  14     6131111019    นายพงศ์พัฒน์  สุวรรณคำ                                           
  15     6131111020    นายกฤษฎา  พึ่งจันทร์                                           
  16     6131111062    นางสาวบุษกร  ยิ้มภูผา                                           
  17     6131111063    นายอรรถกร  จุ้ยแจ้ง                                           
  18     6131111065    นางสาวฐิติกา  แก้วกล่ำ                                           
  19     6131111066    นายรัศชานนท์  อินทร์เทียม                                           
  20     6131111067    นายกฤติที  มีมา                                           
  21     6131111068    นายอดิศักดิ์  คำสุข                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน