1
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  2/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา ช่างก่อสร้าง สอก.2/2ม.6     รหัสกลุ่ม 61310612     ชื่อครูที่ปรึกษา  นางสาวศศิวิภา พีระพันธ์    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6131061023     นายจิรายุ  ถึงกลาง                                           
  2     6131061027     นางสาวปนัดดา  พูลมี                                           
  3     6131061028     นายอาทิตย์  น้ำทองดี                                           
  4     6131061030     นายปภินวิช  ผลมี                                           
  5     6131061031     นางสาวชนัฎฏา  เอมหงษ์                                           
  6     6131061033     นางสาวลลิตา  จันมาก                                           
  7     6131061037     นายอัจฉริยะ  อยู่เจริญ                                           
  8     6131061040     นางสาวกฤติยาณี  มณีไสย                                           
  9     6131061042     นายปฏิเวธ  ยิ้มอิ่ม                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน