1
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  2/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา ช่างก่อสร้าง สอก.2/1ม.6     รหัสกลุ่ม 61310611     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายปริญญา จงธรรม    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6131061002     นายสิรวิชญ์  ไกรสมัคร                                           
  2     6131061004     นายวีรภัทร  ตะเภาลอย                                           
  3     6131061005     นายสหัสวรรษ  ศรีสุคนธ์ตรัง                                           
  4     6131061006     นายณัฐพัชร์  สังข์ประเสริฐ                                           
  5     6131061013     นายดนุพล  ปาราวัตร                                           
  6     6131061014     นายธนสิน  ม่วงงาม                                           
  7     6131061015     นายนภนต์  ขาวจุ้ย                                           
  8     6131061020     นายวรัญญู  ปานเจริญ                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน